Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 69/06.08.2013 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за:

 

професори по:

 • 1.3. педагогика на обучението по роден край, околен свят, човекът и природата и човекът и обществото в началните класове - един;
 • 2.1. филология /руска литература на XIX век/ - един;
 • 1.3. педагогика на обучението по литература /методика на обучението по литература/ - един;
 • 2.1. филология /балканско езикознание, българо-румънски езикови контакти/ - един;
 • 1.3. педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт /методика на обучението по източни бойни изкуства/ - един;
 • 2.1. филология /историческа лексикология на руския език/ - един;
 • 2.3. философия /етика/ - един;
 • 2.1. филология / български език – синтаксис и прагматика/ - един;

доценти по:

 • 4.1. физически науки /експериментална физика на елементарните частици/ - един;
 • 2.1. филология /чешки език/ - един;
 • 3.9. туризъм /териториални изследвания на туризма/ – един;
 • 2.1. филология /теория на литературата/ - един;
 • 1.3. педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт /методика на обучението по туризъм, алпинизъм, ориентиране и ски/ - един;

главни асистенти по:

 • 1.3. педагогика на обучението /методика на обучението по астрономия/ - един;
 • 2.1. филология /общо езикознание/ - един;
 • 5.11. биотехнологии – един;
 • 2.1. филология /теория на литературата/ - един;
 • 2.3. философия /философия с преподаване на английски език/ - един;
 • 2.1. филология /българска литература/ - един;
 • 1.2. педагогика /електронно обучение/ - един;
 • 2.1. филология /старогръцка култура и литература/ - един;
 • 2.1. филология /сравнителна граматика на славянските езици/ - един;
 • 2.1. филология /съвременен турски език – граматика на турския език/ - един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

Документи се подават в Ректората, стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” 15,
тел. 987-36-34