Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Академичен състав / Катедра Политология

   

Ръководител катедра

проф. д-р Светослав Малинов

smalinov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

История на политическата теория, история на държавните институции, консерватизъм, християндемокрация, либерализъм, теория на демокрацията, Европейски съюз, политически партии

Преподавани дисциплини

История на политически идеи на Античността и Средновековието, История на политическите идеи на Новото време, История на политическите идеи на 19 век, История на политическите идеи на 20 век, Съвременна демокрация: модели и институции

 

проф. д.п.н. Татяна Дронзина

dronzina@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Международни отношения, управления на конфликти и национална сигурност, тероризъм и радикализация

Преподавани дисциплини

Управление на конфликти, Тенденции в съвременния тероризъм, Интеркултурно посредничество, Идентичността в етническите конфликти, Тенденции в женския самоубийствен тероризъм, Intercultural Mediation

 

доц. д-р Борис Попиванов

bpopivanov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Политически идеологии, теория на гражданството, младежки изследвания

Преподавани дисциплини

Институции на модерната българска държавност, Български политически процес след 1989, Политически идеологии на 20 век и глобализиращия се свят, Политически идеологии в България, Българска политическа система, Основни на политологията, „Ляво“ и „Дясно“ в българската политика, Консултиране в политическите партии, Политология

 

доц. д-р Даниел Смилов

smilov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Конституционно право и политика, финансиране на политическите партии

Преподавани дисциплини

Въведение в изучаването на Европейския съюз, Конституционно право в политическия контекст, Международно публично право

 

доц. д-р Любов Христова

hristovami@phls.uni-sofia.bg

  • автобиография
  • публикации

Научни интереси

Международна сигурност

Преподавани дисциплини

Проблеми на сигурността, Енергийна сигурност на Европейския съюз, Локални конфликти. Трансгранични престъпни мрежи, Международни организации

 

доц. д-р Милен Любенов

mljubenov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Езиково обучение, езикови и образователни политики, междукултурно учене, междукултурна компетентност, европейски измерения на средното и висшето образование, използване на ИКТ за образователни цели, електронно и дистанционно обучение.

Преподавани дисциплини

Политически партии и движения, Партийни фамилии и системи, Партийната система в България, Европейски партии и партийни системи

 

доц. д.с.н. Огнян Минчев

ominchev@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Проблеми на сигурността, Енергийна сигурност на Европейския съюз, Локални конфликти., Трансгранични престъпни мрежи, Международни организации

Преподавани дисциплини

Теория на международните отношения, Въведение в теорията на международните отношения, Школи в международните отношения

 

доц. д-р Стойчо Стойчев

spstoychev@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Организирана престъпност, криминални пазари, анализ на политическия риск и прогнозиране

Преподавани дисциплини

Количествен политически анализ, теренни изследвания, анализ на политическия риск, противодействие на организираната престъпност, Изследователски методи, международен политически риск, приложен политически анализ, Прогнозиране и моделиране на политическия риск

 

доц. д-р Искрен Иванов

i_ivanov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Управление на конфликти и международна сигурност; американска политика; Китай

Преподавани дисциплини

Управление на конфликти; САЩ в международните отношения; Религия, политика и сигурност в България; Структура на сектора за сигурност в България – бакалаври.
Международни отношения и външна политика на САЩ; Власт и политика; Религия и насилие – магистри.
Американска политика; Китай в международната политика; Религия, политика и сигурност в международните отношения – Еразъм.

 

Гл. ас. д-р Ваня Кашукеева-Нушева

kashukeeva@uni-sofia.bg
vnusheva@abv.bg

Научни интереси

политическо поведение, добро управление, антикорупция, изборен процес, финансиране на политическата дейност

Преподавани дисциплини

Политическо поведение; Лобизъм и групи за натиск; Неправителствени организации и добро управление; Избори, избирателни системи и изборна администрация

 

Гл. ас. д-р Гергана Радойкова

g.radoykova@phls@uni-sofia.bg

Научни интереси

История на европейската интеграция; Институционална динамика и развитие на ЕС; Политики на ЕС; Участие на България в процеса на вземане на решения в ЕС; Сравнителна политология; Механизми за гражданско участие в управлението на национално и европейско ниво

Преподавани дисциплини

Въведение в изучаването на ЕС; Политическият процес в ЕС; Демократична отчетност и политически контрол на институциите на ЕС; Методология на сравнителните изследвания; Конституционно право в политическия контекст

 

Гл. ас. д-р Борис Костов

bkkostov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Теория на международните отношения, европейска политическа интеграция

Преподавани дисциплини

Теория на международните отношения, обща външна политика и политика за сигурност на Европейския съюз, Системи на международните отношения, Проблеми на сигурността, Международни отношения (симулативна игра)

 

Гл. ас. д-р Димитър Ганев

dganev@uni-sofia.bg

Научни интереси

Модерни политически системи и институции, Политическа култура, Българска политика, Социология

Преподавани дисциплини

Политическа култура, Българска политическа система след 1989 г., Модерни политически системи и институции, Общественото мнение в България.

 

Гл. ас. д-р Ружа Смилова

rsmilova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Политическа теория, история на политическите идеи, икономически методи в политологията, медии и политика

Преподавани дисциплини

Съвременна политическа теория, Политически идеи на Античността и Средновековието, История на политическите идеи на Новото време, Политически идеи на 20 век, Политически идеи на 19 век, Икономически методи в анализа на международните отношения, Политическа философия, Икономически методи в политическия анализ

 

Гл. ас. д-р Страхил Делийски

delijski@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Политически мениджмънт, политическа комуникация, медии и политика

Преподавани дисциплини

Политически комуникации и маркетинг, Демокрация и предизборни кампании, Антропология на публичното пространство, Непублична политика, убеждаваща комуникация в медиите, политически документи, политически език

 

Гл. ас. д-р Теодора Йовчева

 

Гл. ас. д-р Цветомир Цветков

c.cvetkov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Политическа икономия, икономическа политика, международна политическа икономия, държавни финанси и регулации.

Преподавани дисциплини

Сравнителна политическа икономия; Икономическа политика в България; Държавно регулиране на икономиката; Международна политическа икономия

 

Гост-преподаватели

Доц. д-р Татяна Буруджиева

burudzhiev@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Политически мениджмънт, политическа комуникация, медии и политика

Преподавани дисциплини

Основни на демократичната политика, Политическа комуникация и маркетинг, Предизборни кампании, Методи на политологичния анализ, Образи и ритуализация на политиката