Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Биологически факултет / Биотехнологии

   

Професионално направление: 5.11. Биотехнологии
Форма на обучение: редовно/задочно
Продължителност на обучението (брой семестри): 8 (осем)/10 (десет)

1. Насоченост, образователни цели
Студентите, обучавани в специалност Биотехнологии в СУ „Св. Климент Охридски” имат възможност да изучават в по-широка степен, както базисните биологически науки, така и важни дисциплини с технологична насоченост. Това им дава възможност да се оформят като специалисти в такива сфери на Биотехнологиите като: Класически ферментации и биопроцесните технологии, Генно базираните биоиндустрии, Биотехнологии, свързани със земеделието и с опазване на околната, Фармацевтичните и хранителните биотехнологии.
2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)
Биотехнологиите се описват като широкообхватна област на приложение на живите организми и биопроцесите в различни технологии, в медицината, в инженерството и в редица други области на човешката дейност, изискващи биопродукти. Те се основават на чисто биологичните науки като генетика, микробиология, молекулярна биология, биохимия, ембриологията, клетъчна биология и други, но задължително се изискват знания и в областта на приложните науки, с технологична или инженерна насоченост.
В първата част на обучение студентите получават задълбочени познания по фундаментални биологични, физически, химически и математически дисциплини. Във втората част са застъпени дисциплини, имащи отношение към специалната подготовка на студентите: биохимия и молекулярна биология, микробиология, генетика, биофизика, биокатализа, планиране и анализ на експеримента, генно инженерство, основи на биотехнологичните производства, процеси и апарати, растителни и животински клетъчни и тъканни култури, технология на първични и вторични биопродукти. Към специализиращата подготовка има отношение и по-голямата част от предлаганите избираеми дисциплини.
3. Професионални компетенции
Специалистите, завършили ОКС „Бакалавър”, специалност Биотехнологии в СУ „Св. КлиментОхридски” придобиват знаия, умения и компетенции за:

  • работа с биопродуценти от микробен, растителен и животински произход; познаване на процесите на култивирането им в лабораторни и промишлени условия; изучаване на физиологичните им характеристики, биохимичната активност, генетичните им особености; изолиране на техни биопродукти;
  • методите на генното и клетъчно инженерство и прилагането им при работа с микроорганизми, растителни и животински продуценти;
  • изолиране, пречистване, модифициране на биологично активни вещества с различен произход и прилагането им в различни сфери на човешката дейност;
  • управление, контрол и оптимизация на технологичните процеси в различни биотехнологични производства.

4. Професионална реализация
Завършилите ОКС „Бакалавър”, специалност Биотехнологии в СУ „Св. КлиментОхридски” получават професионална квалификацията БИОТЕХНОЛОГ. Те могат да работят като специалисти с висше образование в различни научно-изследователски институти и центрове, където се извършват изследвания, свързани с биологичната трансформация на суровини и материали и получаване на биопродукти; научно-изследователски, контролни и производствени звена на биотехнологичната, химическата и фармацевтичната промишлености; в национални и международни институции с управленски или контролни функции в различните сфери на биотехнологиите. Завършилите бакалавърска степен могат да продължат образованието си в предлаганите в Биологически факултет на СУ „Св. КлиментОхридски” магистърски програми към професионални направления Биотехнологии или Биологически науки или в магистърски програми на други Български или Европейски унуверситети.