Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Ботаника

   

Ръководител: доц. д-р Благой Узунов

тел: 02 8167 295
e-mail: buzunov@uni-sofia.bg

Катедрата по ботаника е първата висша учебна институция по ботаника и първата висша учебна институция в областта на биологията в България. Създадена е през 1891 г. с името Ботанически институт от проф. Стефан Георгиев, който е и неин пръв ръководител. През годините имената се променят няколко пъти и от 1975 г. насам тя се нарича Катедра по ботаника. От създаването си катедрата неизменно следва образователните и научни традиции за проправяне на път за преподаване на ботаническите знания в България, като от нея се „раждат“ всички следващи катедри по ботаника в други вузове и всичкиботанически центрове у нас. Научната дейност променя акцентите си през годините, но винаги в основата стоят изследването и защитата на биоразнообразието на България, корените на които са в утвърдения през 1929 г. от Съюза за защита на родната природа с председател проф. Стефан Петков (тогавашен ръководител на катедрата), постигнал приемането на първата Наредба за защита на родната природа (1936).
b-8

Акад. проф. Стефан Георгиев, първият професор по ботаника

През 1891 г. към катедрата е създаден Хербариум (SO в Index Herbariorum), a през 2009 г. – колекция от живи водораслови култури (АCUS в Световния регистър на микробиологичните колекции) и Лаборатория за култивиране на гъби.

b-5
b-6
b-7
Колекция от живи водораслови култури (АCUS в Световния регистър на микробиологичните колекции)

Последователно ръководители на катедрата са били проф. Стефан Георгиев (1991–1900), акад. Стефан Петков (1901–1936), проф. Николай Стоянов (1936–1951), акад. Даки Йорданов (1951–1965), проф. Борис Китанов (1965-1967, 1970–1973), проф. Иван Пенев (1967–1970, и.д.), доц. Мария Карагьозова (1973–1975), проф. Велчо Велчев (1975–1994), доц. д-р Борис Бакалов (1994–1995, и.д.), проф. дбн Добрина Темнискова (1996–2002, и.д.) и проф. дбн Спасимир Тонков (2002–2008), а настоящ ръководител от 2008 г. насам е проф. бн Майя Стойнева.
Понастоящем преподаватели в катедрата са проф.Спасимир Тонков, проф. Майя Стойнева, проф. Димитрина Колева, доц. Юлияна Атанасова, доц. Доля Павлова, доц. Анели Неделчева, гл. ас. Анита Тошева, гл. ас. Пламен Иванов, гл. ас. Цвета Ганева, гл. ас. Благой Узунов, гл. ас. Ралица Зидарова и гл. ас. Мирослава Стефанова, а като специалист-биолози работят Асен Асенов, Анна Киркова и Благовеста Богоева.
Катедрата има три Еразъм споразумения с алгологическите лаборатории на Университетите на Гент и Намюр в Белгия и на Инсбрук в Австрия с партньори съответно проф. Вим Веверман, проф. Жан-Пиер Деси и проф. Георг Гертнер.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
В катедрата са обособени три самостоятелни сектора, които през последните 2 години са работили по 16 проекта, от които 4 международни.
Секторът по Анатомия и морфология на растенията работи за изучаване на структурата и функцията на клетките, тъканите и органите на рецентни видове висши растения. Изследванията се задълбочават по отношение на ултраструктурата на клетката и добиват по-екологичен характер във връзка с екзогенно въздействие и стрес и с толерантност към тежки метали във връзка с биологичното пречистване на водите. Работи се и по палеоботанични анатомични и морфологични проучвания.
Секторът по систематика на висши растения работи предимно в областта на палеоекологични и палеоботанични проучвания на територията на България; археоботанични изследвания, археопалинология, мелисопалинология и др. Развиват се флористични и биосистематични проучвания върху растения от висшата флора на България и на лечебни растения и тяхното етноботанично значение.
Секторът по систематика на водорасли и гъби работи по изучаване на техни рецентни представители от страната и чужбина и по биостратиграфски и палеоекологични изследвания с метода на диатомовия анализ. Разширяват се екологичните и иоконсервационните изследвания, проучванията на биоразнообразието на специфични хабитати и таксономичните проучвания с използване на култури.
През последните 5 години успешно защитил е 1 докторант, а понастоящем катедрата има 3 докторанти.

КУРСОВЕ ОТ БАКАЛАВЪРСКАТА СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ, В КОИТО УЧАСТВАТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРАТА
Задължителните за всички специалности на факултета и за специалностите Екохимия и Фармация курсове по ботаника се четат в I и II курс с титуляри проф. дбн Спасимир Тонков, проф. д-р Майя Стойнева, проф. д-р Димитрина Колева, доц. д-р Доля Павлова и доц. д-р Юлияна Атанасова.

Катедрата по ботаника извежда самостоятелно следните избираеми и факултативни курсове: Растителна цитохистология, Лечебни водорасли и гъби, Екология на водораслите, Приложна алгология, Микология, Лихенология, Фитогеография, Палеоекология, Лечебни растения, Декоративни растения и таксономия на растенията.

b-2
b-3
b-4
Практически занятия по ботаника,
2000 г.
Практически занятия по ботаника,
2013 г.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ, В ЧИЕТО ИЗВЕЖДАНЕ УЧАСТВАТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРАТА
Пеподавателите на катедрата извеждат три магистърски програми, съответстващи на основните направления на научна работа: „Структурна ботаника“, „Алгология и микология“ и „Ботаника (висши растения)“. Преподавателите от катедрата участват в извеждането на следните магистърски програми:
„Биобизнес“ (БФ), „Медицинска химия”: (ФХФ), „Археометрия“ (ИФ), „Екотуризъм“ (ГГФ).

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Преподаватели от Катедрата по ботаника участват периодично с лекции по ботаника за извеждането на различни форми на следдипломна квалификация.