Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми / Факултет по педагогика / Педагогика / Кариерно образование в институции и мрежи за неформално образование – задочно обучение

   

Срок на обучение:

2 семестъра (специалисти)

3 семестъра (неспециалисти)

 

Форма на обучение: задочна

 

Ръководител: проф. дпн Яна Мерджанова

тел.: 9308 509

e-mail: merdjanova@fp.uni-sofia.bg

 

Магистърската програма има за цел да подготви специалисти в областта на кариерното образование и развитие за нуждите на разнообразната и непрекъснато развиваща се мрежа от институции за неформално образование в тясно партниране със системата за формално образование и пазара на труда.

 

Подготовката в магистърската програма осигурява възможност за придобиване на международно валидирания сертификат за кариерен консултант GCDF.

 

Професионални позиции и институции за реализация на завършилите програмата: ръководители и управители на кариерни центрове; експерти по кариерно образование; обучаващи по кариерно образование; кариерни консултанти и специалисти по обучение и кариерно развитие на персонала (за придобилите валидирания международен сертификат); посредници на услуги за кариерно образование; сътрудници-консултанти в: центрове за работа с деца; специализирани центрове и институции за работа със специфичен контингент потребители; кариерни центрове; професионално-информационни центрове; консултантски центрове и институции; неправителствени организации; центрове за професионално обучение и квалификация; държавни институции в образователния сектор; научноизследователски центрове и сектори.

 

Форми и методи на оценяване: изпити, текущи оценки, курсови проекти, портфолио, работа на терен, практически задания, приложни изследвания, презентации.

 

Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа.

 

Условия за прием: по документи и събеседване.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Задочно обучение, 2 сем.

Задочно обучение, 3 сем.

График на занятията зимен сем. 2020/2021 - задължителни дисциплини

График на занятията летен сем. 2020/2021 - задължителни дисциплини