Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Новини и събития / Издателска дейност

   

 

  • Отпечатани заглавия 2022

ГСУ, том 115, Книга Педагогика

ГСУ, том 114–115, Книга Соц. дейности

СПРАВОЧНИК 2022

Сборник 35 години Факултет по педагогика

Компетентностният подход в обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен - Нели Иванова

 

  • Отпечатани заглавия 2021

ГСУ, том 114, Книга Педагогика

СПРАВОЧНИК 2021

Втори сборник Публични академични лекции на преподавателите 2016-2020 Съставители: Яна Мерджанова, Илиана Петкова

Мениджмънт на класа – 2-ро издание - Силвия Николаева

Възпитанието в демократичното общество – същност, проявления, перспективи - Сийка Чавдарова-Костова

Формиране на умения за четене с разбиране и извличане на информация от различни източници чрез обучението по български език и литература в начална училищна възраст - Нели Иванова

Индивидуалността в огледалата на постмодерното време - Силвия Върбанова

Педагогически технологии за стимулиране на ограмотяването в мултикултурна предучилищна, училищна и семейна среда - Даниел Полихронов

 

  • Отпечатани заглавия 2020

ГСУ, том 112, Книга Соц. дейности

ГСУ, том 113, Книга Педагогика

ГСУ, том 113, Книга Соц. дейности

СПРАВОЧНИК 2020

Методика на домашните посещения в социалната работа - Гинка Механджийска

Училищна хигиена, здравно образование и възпитание - Берджухи Йорданова

Учебно помагало за семинарните упражнения по Теория на възпитанието - Владислав Господинов и Берджухи Йорданова

Електронното обучение – възможности за разширяване на достъпа до висше образование за студенти със специални образователни потребности - Благовесна Йовкова

Арт анимация в образованието - Радка Василева

 

  • Отпечатани заглавия 2019

ГСУ, том 112, Книга Педагогика

СПРАВОЧНИК 2019

Приобщаващо образование – учебник - С. Чавдарова-Костова

Литературата за деца и формирането на читателска култура у учениците в начална училищна възраст – книга част 2 – Н. Иванова

Оценяване на училища, работещи в мрежа – опит от иновативни практики в България – Р. Симеонова, Й. Първанова

Социална работа с индивидуални клиенти - монография – Г. Механджийска

130 години университетска педагогика – сборник

Детето и педагогиката - сборник

 

  • Отпечатани заглавия 2018

ГСУ, том 111, Книга Педагогика

ГСУ, том 111, Книга Соц. дейности

СПРАВОЧНИК 2018

Философия на образованието проявена в академичен курс - учебник (допечатка) – Яна Рашева-Мерджанова

Неформално образование. Философии Теории Практики - учебник (допечатка) – С. Николаева

Антология Неформално образование – сборник - съставител Силвия Николаева

Професионална педагогика - в историческа традиция и глобална перспектива – учебник - Яна Рашева-Мерджанова, Илиана Петкова

Електронното портфолио: образователен потенциал на технологичните решения – монография – Г. Георгиева

 

  • Отпечатани заглавия 2017

ГСУ, том 110, Книга Педагогика

ГСУ, том 110, Книга Соц. дейности

СПРАВОЧНИК 2017

Обучение на възрастни. Концепции, методически насоки, практически решения – В. Божилова

Възпитанието в структурата на семейните отношения – С. Чавдарова-Костова

 

  • Отпечатани заглавия 2016

ГСУ, том 109, Книга Педагогика

ГСУ, том 109, Книга Соц. дейности

СПРАВОЧНИК 2016

Синергетическа философия на образованието. Синергетическа естествена педагогика. Синергично образование – Яна Мерджанова

Сборник с доклади - Конференция 30-годишнина ФП

Сборник от конференция 2014

Възпитанието (съдържателни и процесуални измерения) – съставител С. Чавдарова-Костова

Превенция и справяне със стреса в помагащите професии – С. Янакиева

Формиране на умения за учене. Ръководство за преподавателя – второ издание – В. Гюрова, В. Божилова

 

  • Отпечатани заглавия 2015

ГСУ, том 107, Книга Социални дейности

ГСУ, том 108, Книга Социални дейности

ГСУ, том 108, Книга Педагогика

СПРАВОЧНИК 2015

Музеи, образование и метакогниция – В. Делибалтова

Маси и масово образование в глобална среда – Я. Мерджанова

Неформално образование. Философии. Теории. Практики – второ изд. С. Николаева

 

  • Отпечатани заглавия 2014

ГСУ, том 106, Книга Педагогика

Сборник с доклади от конференция - ноември 2012

Модел на образователна драма в училище – Р. Василева

ГСУ, том 106, Книга Социални дейности

Философия на образованието проявена в академичен курс – Я. Мерджанова

Специфика на учебния процес по български език и литература в слети класове в началния етап на основната образователна степен – Н. Иванова

СПРАВОЧНИК 2014

ГСУ, том 107, Книга Педагогика

 

  • Отпечатани заглавия 2013

Подготовка и квалификация на българския учител – Илиана Петкова

ГСУ, Книга Соц. дейности, том 105

Подбор и оценяване на персонала – Моника Богданова

Сборник с доклади от конференция - ноември 2012

Базови методически подходи за трансверсални компетентности Просто 6+ – Яна Мерджанова

СПРАВОЧНИК 2013