Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / Дипломиране

   

Завършване на образование и придобиване на професионална квалификация ( чл. 170 от Правилник на Университета )

При завършване на образователна степен с дипломна работа е необходимо да подадете молба, адресирана до ръководителя на катедрата в началото на последния семестър от обучението си.

  • Молбата се депозира при секретаря на катедрата, който ви информира за датата на катедреното заседание, на което ще се разгледат студентските молби;
  • От секретаря на катедрата се информирате дали молбата ви за разработване на дипломна работа с избраното от вас заглавие и научен ръководител е одобрена;
  • При положителен отговор от страна на катедрата можете да започнете разработването на дипломна работа;
  • депозирате молба за допускане до защита на дипломна работа;

При завършване на степента с писмен/ писмен и устен държавен изпит можете да получите конспектите за държавните изпити от секретарите на катедрите;

Независимо от избора си на начина за дипломиране, поне месец преди обявените сесии за държавен изпит е необходимо да:

  • направите справка за академичното си състояние в отдел “Студенти”. Съгласно Правилника на СУ, до държавен изпит се допускат само и единствено успешно издържалите всички семестриални изпити студенти;
  • депозирате молба за допускане до държавен изпит;

Ако служителите от отдел “Студенти” ви информират, че има ненанесени оценки от изпити, които сте положили успешно, е необходимо преподавателите лично да нанесат оценките в предоставените ви индивидуални протоколи. По изключение оценките могат да бъдат нанесени от член на деканското ръководство.