Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / Признаване на изпити

   

При прехвърляне от друга специалност или друго висше училище могат да се признаят положени семестриални изпити.
Изпитите се признават, ако хорариумът по същата учебна дисциплина е не по-малък от осемдесет на сто от предвиденото в учебния план на специалността от съответния факултет.

За признаването на дисциплините е необходимо:

  • Молба до Декана на факултета чрез титуляра на дисциплината;
  • Академична справка или уверение с посочен хорариум на дисциплината, приложена/о към молбата;
  • Програма на дисциплината, положена в другото висше училище или другата специалност, приложена към молбата;
  • Положителна резолюция от титуляра на дисциплината върху молбата;
  • Депозиране на молбата в отдел “Студенти”;
  • При положителна резолюция се получава индивидуален протокол,където преподавателят нанася оценката от признатата дисциплина. Протоколът се връща в отдел “Студенти” от преподавателя или секретарката на специалността.