Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 2.2. История и археология, с шифър 05.03.06 История на България (Средновековна българска история), обявен в ДВ, бр. 33 от 26.04.2011 г.