Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Биология / Биобизнес и биопредприемачество

   

Ръководител: доц. д-р Ивайло Йотинов
тел: 02 8167 205
e-mаil: ivaylo_yotinov@uni-sofia.bg

Форма на обучение: редовна (държавна субсидия и платено обучение)
Срок на обучение: 3 семестъра
Прием: зимен семестър

Насоченост, образователни цели. Магистърската програма „Биобизнес и биопредприемачество” има за цел: 1) да даде специализирана, прoфилирана подготовка в областта на екологичната фирмена дейност и предприемачеството в биоиндустриите – теоретическа и практическа, отговаряща на съвременното ниво на познание и практиката; 2) да подготви високо квалифицирани специалисти по биобизнес, способни да се интегрират професионално в различни страни по света; 3) да развие у студентите умения и компетентности да прилагат предприемачески дейности, свързани със създаване на start up и spin off компании в екологичните, биотехнологични и широк кръг други биопроизводства, еко- и биотуризъм и др. направления на биоикономиката. Специално внимание се отделя на развитието на предприемаческите умения в областта на иновациите, трансфера на технологиите и технологичното предприемачество.

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.) Магистърската програма е предназначена за кандидати с базово образование бакалавър или магистър по всички специалности, включени в направления Биологически, Педагогика на обучението по биология, химия, география, Агрономически, Фармация, Ветеринарно-медицински и други науки, както и бакалаври от близки до тези направления специалности като: Екохимия, Биотехнология, Екотуризъм и др. Продължителността на обучение е 3 (три) семестъра.

1 семестър (зимен) – общ модул за всички студенти, обучаващи се в магистърската програма, където те се запознават с основните направления в биобизнеса и биопредприемачеството и изграждат икономическата основа на техните познания за биобизнеса, биоикономиката, кръговата икономика, чистите и информационните технологии. Студентите избират най-малко една дисциплина от модула Избираеми дисциплини, която ще доразвие техните познания в конкретна област на биобизнеса и биопредприемачеството.

2 семестър – студентите се обучават по модули съобразно техните предпочитания към фирмени дейности, свързани с опазване на околната среда или с производство на биологични продукти:

  • Модул А – Фирмена екологична дейност и чисти технологии;
  • Модул Б – Предприемачество в биоиндустриите.

Предвиден е и производствен практикум, който реално да ги включи в работни екипи от приемни индустриални или фирмени звена, където те да могат в екип със специалистите да реализират придобитите знания и умения от учебния процес. Студентите избират дисциплина от модула Избираеми дисциплини, която да спомогне за по-добрата им интеграция в работния процес на приемното звено.

3 семестър – преддипломен практикум и разработване на дипломна работа, която може да включва изготвяне на бизнес план, оценка на риска, въвеждане на ISO системи за управление на качеството и се обучават методологично за придобиване на знания и умения за изготвяне на дипломната им работа. Важен елемент в магистърската програма „Биобизнес и биопредприемачество“ е приложението на дуална система на обучение. Обучението включва стандартни лекции, но и изработване на бизнес-планове, системи за оценка на риска, технологични проекти, създаване на start up компании и други творчески продукти, които съставят т.нар. обучение чрез изготвяне на игрови и реални проекти. Студентите придобиват ключови управленски умения като креативност, работа в екип, предприемачески умения. Важна особеност на обучението е, че присъствените занятия са изместени във време, което позволява обучаващите се да учат и работят едновременно.

Професионални компетенции. Завършилите магистърската програма получават теоретични знания, практически умения, компетентности и професионална квалификация да организират, координират и участват цялостно в управлението на производствените процеси и дейности по контрол върху околната среда на базата на прилагане на теорията за тоталното управление на качеството на биологични и биотехнологични процеси, технологии и услуги, в това число и управление на човешките ресурси. Управленческите и предприемаческите умения на завършилите магистратурата кадри ще се базират на добрата теоретична подготовка и изградените практически умения за прилагане на системите за качество ISO 9000, ISO 14000, GLP (добра лабораторна практика), GPP (добра производствена практика) и GBP (добра бизнес практика).

Професионална реализация. Обучението по биобизнес и биопредприемачество предоставя широки възможности на завършилите студенти за професионална реализация на ръководни и експертни длъжности в държавната и местната администрация, както и в консултантски и производствени компании. В държавния и в частния сектор те са специалистите, които със своите професионални умения ще са необходими за изготвяне на планове и програми за устойчиво развитие, постигане на ресурсна и енергийна ефективност, за въвеждане на кръговата икономика, за изготвяне на бизнес планове в биоиндустриални и биопроизводства като те ще играят ключова роля при създаването, организацията и управлението на фирми с предмет на дейност - разнообразните аспекти и направления в биоикономиката. Съвременна реализация на завършилите студенти е създаване на стартиращи компании в направленията на оперативните програми „Иновации и конкурентноспособност”, както и на компании използващи многобройните възможности за подкрепа и развитие на старатиращ бизнес на базата на високо професионални биологични, биотехнологични и биопредприемачески умения.