Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Биология / Обща антропология

   

Ръководител: гл. ас. д-р Магдалена Пиринска-Апостолу
тел.: (02) 8167 228
е-mail: m.pirinska@uni-sofia.bg
Секретар: ас. д-р Надежда Параскова
е-mail: n.tosheva@uni-sofia.bg

Форма на обучение: редовно (държавна субсидия и платено обучение)
Срок на обучение: 3 семестъра
Прием: зимен семестър

 

Магистърска програма по Обща антропология има за цел да осигури задълбочени познания в областта на човешкото разнообразие, произхода на човека и неговото развитие. Тя е насочена към обучение на студентите в научни направления с интердисциплинарен характер. Изучават се класически, молекулярни, генетични и статистически методи в антропологичните изследвания. Основни дисциплини са: соматология, дерматоглифика, медицинска антропология, молекулни маркери и основи на популационната генетика, статистически методи в антропологията, човешка идентификация, еволюция на човека и етническа антропология. Предлага се и широк набор от специализирани курсове – одонтология, етология на човека, хранене и диететика, хромозоми и епигенетика, културна антропология, демография и геоурбанистика, археология. Студентите ще имат възможност да придобият и важни практически умения по време на практическите занятия и теренната практика.

Придобитите знания и умения от изучаваните научни направления дават необходимата основа за изграждане на специалисти с компетенции в областта както на теоретичната, така и на приложната антропология.

Студентите, завършили МП по Обща антропология ще могат да намерят професионална реализация във висши учебни заведения; научно изследователски институти; музеи; лабораторни центрове за клинични изследвания, ДНК - анализ и човешка идентификация; специализирани лаборатории по патоанатомия и съдебна медицина; лицензирани лаборатории по криминалистика и изследователски поделения на МВР.