Начало / Образование / Докторантури / Акредитирани докторски програми

   

Акредитирани докторски програми за ОНС "доктор"

в Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 

Докторска програма Акредитацията е валидна до:
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Математическа логика и приложенията й съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Алгебра, теория на числата и приложения съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Математически анализ съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Диференциални уравнения 23.03.2021 г.
Геометрия съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Изчислителна математика съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Теория на вероятностите и математическа статистика съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Изследване на операциите съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Математическо моделиране и приложениe на математиката съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Математическо моделиране и приложениe на математиката в икономиката 23.03.2021 г.
Компютърни науки съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Информационни технологии съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Софтуерни технологии съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Информационни системи съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Методика на обучението по математика и информатика съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Теоретична и математическа физика 22.07.2025 г.
Ядрена физика 09.09.2025 г.
Физика на елементарните частици и високите енергии 22.07.2025 г.
Неутронна физика и физика на ядрените реактори 09.09.2025 г.
Физика на атомите и молекулите 22.07.2025 г.
Радиофизика и физическа електроника 01.07.2025 г.
Физика на плазмата и газовия разряд 01.07.2025 г.
Физика на вълновите процеси (вкл. Нелинейна оптика и квантова електроника) 09.09.2025 г.
Физика на кондензираната материя 09.09.2025 г.
Астрономия и астрофизика 22.07.2025 г.
Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство 22.07.2025 г.
Метеорология 22.07.2025 г.
Биофизика 01.07.2025 г.
Теория на електронните вериги и електронна схемотехника 31.05.2024 г.
Оптометрия 22.07.2024 г.
Методика на обучението по физика съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ
Органична химия 18.11.2025 г.
Аналитична химия 18.11.2025 г.
Физикохимия 18.11.2025 г.
Теоретична химия 05.11.2024 г.
Неорганична химия 05.11.2024 г.
Полимери 05.11.2024 г.
Радиохимия 05.11.2023 г.
Химия на твърдото тяло 05.11.2024 г.
Методика на обучението по химия съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията 24.10.2024 г.
Технология на лекарствените форми и биофармация 24.10.2024 г.
Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Фармакогнозия и фитохимия съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Зоология съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Ботаника съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Молекулярна биология съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Генетика съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Биофизика съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Биохимия съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Хидробиология съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Микробиология съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Вирусология съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Ентомология съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Физиология на растенията съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Физиология на животните и човека съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Клетъчна биология съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Екология и опазване на екосистемите съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Технология на биологичноактивните вещества 05.05.2023 г.
Биотехнология на пречиствателните процеси съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Методика на обучението по биология съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Паразитология и хелминтология съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
Регионално развитие съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Биогеография и география на почвите съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Регионална геология 15.10.2024 г.
Петрология 15.10.2024 г.
Минералогия и кристалография 15.10.2024 г.
Литология 15.10.2024 г.
Палеонтология и стратиграфия 15.10.2024 г.
Геотектоника 15.10.2024 г.
Геология и проучване на полезните изкопаеми 15.10.2024 г.
Физическа география и ландшафтознание 19.07.2024 г.
Икономическа и социална география 19.07.2024 г.
Геоморфология и палеогеография 19.07.2024 г.
Хидрология на сушата и водните ресурси 19.07.2024 г.
География на населението и селищата 19.07.2024 г.
Климатология 19.07.2024 г.
География на страните (Регионална и политическа география) 19.07.2024 г.
География на рекреацията и туризма 19.07.2024 г.
Картография (Тематично географско картографиране) 15.10.2024 г.
Методика на обучението по география 27.01.2026 г.
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
Икономика и икономическа политика съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Приложна иконометрия и икономическо моделиране съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Приложение на изчислителната техника в икономиката съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Икономика и управление (индустрия) 08.11.2022 г.
Стопанско управление съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Аналитични изследвания върху данни (Data Science) съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Счетоводство, одит и анализ на дейността на предприятието съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Финанси, финансов анализ и финансов мениджмънт съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Стара история и тракология съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Средновековна обща история съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Нова и най-нова обща история съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
История на България съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Археология съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Етнология съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Документалистика, архивистика, палеография съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ
Теория и история на литературата съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Българска литература съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Руска литература съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Фолклористика съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Общо и сравнително езикознание съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Теория и практика на превода съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Български език съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Славянски езици съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Методика на обучението по български език 24.11.2026 г.
Методика на обучението по литература 24.11.2026 г.
Методика на обучението по руски език 24.11.2026 г.
ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
Германски езици съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Романски езици съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Класически езици съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Ирански езици; съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Семитско-хамитски езици съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Тюркски, монголски езици; съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Угро-фински езици съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Езици на народите на Азия, Африка и Америка съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Общо и сравнително езикознание съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Теория и практика на превода съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Методика на обучението по чужд език 14.09.2026 г.
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Международни отношения съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Право на Европейския съюз съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Теория на държавата и правото. Политически и правни учения. 02.11.2023 г.
Конституционно право 19.10.2023 г.
Административно право и административен процес 19.10.2023 г.
Гражданско и семейно право 15.02.2024 г.
Граждански процес 15.02.2024 г.
Трудово право и обществено осигуряване 02.11.2023 г.
Международно частно право 15.02.2024 г.
Наказателно право 19.10.2023 г.
Наказателнопроцесуално право 15.02.2024 г.
Криминалистика 19.10.2023 г.
Финансово право 12.09.2025 г.
Римско частно право 30.01.2026 г.
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Обща психология съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Психология на здравето съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Културна и диференциална психология - на български и на английски език съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Психология на развитието в детска и юношеска възраст съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Когнитивна психология 12.01.2022 г.
Педагогическа психология съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Социална психология съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Консултативна психология съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Трудова, организационна и икономическа психология съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Клинична психология съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Психология на виртуалния свят и социалните мрежи съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Книгознание, библиотекознание, библиография 05.07.2023 г.
Теория на научната информация 05.07.2023 г.
Информационно-търсещи системи 05.07.2023 г.
Социология съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Политология съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Европеистика съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Публична администрация съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Философия на науката 26.04.2023 г.
Философия на историята 26.04.2022 г.
Философия на културата, политиката, правото и икономиката 26.04.2023 г.
Философия с преподаване на английски език 26.04.2022 г.
Реторика 26.04.2022 г.
Теория на познанието 26.04.2023 г.
Онтология 26.04.2023 г.
История на философията 26.04.2023 г.
Логика 26.04.2023 г.
Естетика 26.04.2023 г.
Етика 26.04.2023 г.
Културология съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА
Теория на възпитанието и дидактиката съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН
Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Методика на обучението в детската градина и началното училище по родинознание и природознание съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Методика на обучението в детската градина и началното училище по техника и технологии съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Методика на обучението в детската градина и началното училище по физическо възпитание и спорт съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН
Методика на обучението в детската градина и началното училище по чужд език 09.05.2022 г.
Методика на обучението по изобразително изкуство съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Методика на обучението по музика съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Методика на обучението по физическо възпитание и спорт 08.06.2025 г.
Медийна педагогика съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Гражданско образование съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Сравнително образование съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Предучилищна педагогика съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Начална училищна педагогика съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Социална педагогика съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН
Специална педагогика съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Логопедия съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
Медии и комуникации 06.06.2025 г.
БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
Теология 22.03.2023 г.
ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
Теория на възпитанието и дидактиката съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
История на педагогиката и българското образование 27.10.2021 г.
Социални дейности 22.07.2026 г.
Методика на обучението по български език и литература в началния етап на образованието съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Методика на обучението по философски дисциплини съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Образователен мениджмънт съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Хирургия съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Кардиохирургия съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Акушерство и гинекология съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Ортопедия и травматология съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Анестезиология и интензивно лечение съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Кардиология съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Очни болести 04.03.2026 г.
Имунология 04.03.2026 г.
Медицинска генетика 04.03.2027 г.
Педиатрия съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Вътрешни болести съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Физикална и рехабилитационна медицина съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.