Начало / Образование / Докторантури / Акредитирани докторски програми

   

Акредитирани докторски програми за ОНС "доктор"

в Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 

Шифър Докторска програма Акредитацията е валидна до:
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Математическа логика и приложенията й 23.03.2021 г.
Алгебра, топология и приложения 23.03.2021 г.
Математически анализ 23.03.2021 г.
Диференциални уравнения 23.03.2021 г.
Геометрия 23.03.2021 г.
Изчислителна математика 23.03.2021 г.
Теория на вероятностите и математическа статистика 23.03.2021 г.
Изследване на операциите 23.03.2021 г.
Математическо моделиране и приложения на математиката 23.03.2021 г.
  Математическо моделиране и приложения на математиката в икономиката 23.03.2021 г.
  Компютърни науки 29.09.2020 г.
  Информационни технологии 29.09.2020 г.
  Софтуерни технологии 29.09.2020 г.
  Информационни системи 29.09.2020 г.
Методика на обучението по математика и информатика 16.09.2020 г.
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Теоретична и математическа физика 22.07.2025 г.
Ядрена физика 09.09.2025 г.
Физика на елементарните частици и високите енергии 22.07.2025 г.
01.03.06. Неутронна физика и физика на ядрените реактори 09.09.2025 г.
Физика на атомите и молекулите 22.07.2025 г.
Радиофизика и физическа електроника 01.07.2025 г.
Физика на плазмата и газовия разряд 01.07.2025 г.
01.03.17. Физика на електричните и магнитните явления 18.10.2013 г.
Физика на вълновите процеси (вкл. Нелинейна оптика и квантова електроника) 09.09.2025 г.
01.03.25. Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя 15.07.2019 г.
01.03.26. Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя 15.07.2019 г.
  Физика на кондензираната материя 09.09.2025 г.
Астрономия и астрофизика 22.07.2025 г.
Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство 22.07.2025 г.
Метеорология 22.07.2025 г.
Биофизика 01.07.2025 г.
Теория на електронните вериги и електронна схемотехника 31.05.2024 г.
02.20.05. Електроника и електронна техника (Квантова и оптоелектроника) 24.06.2019 г.
  Оптометрия 22.07.2024 г.
05.07.03. Методика на обучението по физика 30.05.2023 г.
ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ
Органична химия 18.11.2025 г.
Аналитична химия 18.11.2025 г.
Физикохимия 18.11.2025 г.
Теоретична химия 05.11.2024 г.
Неорганична химия 05.11.2024 г.
01.05.06. Химия на високомолекулярните съединения 05.07.2018 г.
  Полимери 05.11.2024 г.
Радиохимия 05.11.2023 г.
Химия на твърдото тяло 05.11.2024 г.
05.07.03. Методика на обучението по химия 30.05.2023 г.
  Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията 24.10.2024 г.
  Технология на лекарствените форми и биофармация 24.10.2024 г.
БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
01.06.01. Антропология не се дава акредитация
01.06.02. Зоология 27.12.2022 г.
01.06.03. Ботаника 27.12.2022 г.
01.06.04. Молекулярна биология 27.12.2022 г.
01.06.06. Генетика 27.12.2022 г.
01.06.08. Биофизика 27.12.2022 г.
01.06.10. Биохимия 27.12.2022 г.
01.06.11. Хидробиология 27.12.2022 г.
01.06.12. Микробиология 27.12.2022 г.
01.06.13. Вирусология 27.12.2022 г.
01.06.14. Ентомология 27.12.2022 г.
01.06.16. Физиология на растенията 27.12.2022 г.
01.06.17. Физиология на животните и човека 27.12.2022 г.
01.06.18. Клетъчна биология 27.12.2022 г.
02.22.01. Екология и опазване на екосистемите 27.12.2022 г.
02.22.02. Технология за пречистване на водите не се дава акредитация
Технология на биологичноактивните вещества 05.05.2023 г.
  Биотехнология на пречиствателните процеси 05.05.2022 г.
05.07.03. Методика на обучението по биология 20.12.2022 г.
  Паразитология и хелминтология 11.09.2022 г.
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
Регионално развитие 02.11.2021 г.
  Биогеография и география на почвите 19.12.2021 г.
Регионална геология 15.10.2024 г.
01.07.02. Геохимия 26.07.2018 г.
Петрология 15.10.2024 г.
Минералогия и кристалография 15.10.2024 г.
Литология 15.10.2024 г.
Палеонтология и стратиграфия 15.10.2024 г.
Геотектоника 15.10.2024 г.
01.07.10. Геология на моретата и океаните 26.07.2018 г.
Геология и проучване на полезните изкопаеми 15.10.2024 г.
Физическа география и ландшафтознание 19.07.2024 г.
Икономическа и социална география 19.07.2024 г.
Геоморфология и палеогеография 19.07.2024 г.
Хидрология на сушата и водните ресурси 19.07.2024 г.
География на населението и селищата 19.07.2024 г.
Климатология 19.07.2024 г.
География на страните (Регионална и политическа география) 19.07.2024 г.
География на рекреацията и туризма 19.07.2024 г.
Картография (Тематично географско картографиране) 15.10.2024 г.
Методика на обучението по география 27.01.2026 г.
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
05.02.01. Политическа икономия 14.01.2020 г.
05.02.06. Статистика и демография 25.02.2020 г.
Приложение на изчислителната техника в икономиката 28.12.2021 г.
Икономика и управление (индустрия) 08.11.2022 г.
Стопанско управление 20.07.2022 г.
  Аналитични изследвания върху данни (Data Science) 16.11.2021 г.
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Стара история (вкл. праистория) 16.03.2022 г.
Средновековна обща история 16.03.2022 г.
Нова и най-нова обща история 16.03.2022 г.
История на България 16.03.2022 г.
Археология 16.03.2022 г.
Етнология 25.05.2021 г.
Документалистика, архивистика, палеография 16.03.2022 г.
ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ
Теория и история на литературата 23.03.2021 г.
Българска литература 23.03.2021 г.
Руска литература 23.03.2021 г.
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия 23.03.2021 г.
Фолклористика 23.03.2021 г.
Общо и сравнително езикознание 23.03.2021 г.
Теория и практика на превода 23.03.2021 г.
Български език 23.03.2021 г.
Славянски езици 23.03.2021 г.
Методика на обучението по български език 16.09.2020 г.
  Методика на обучението по литература 16.09.2020 г.
  Методика на обучението по руски език 16.09.2020 г.
ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
Германски езици 23.03.2021 г.
Романски езици 23.03.2021 г.
Класически езици 23.03.2021 г.
Ирански езици; 23.03.2021 г.
  Семитско-хамитски езици 23.03.2021 г.
  Тюркски, монголски езици; 23.03.2021 г.
Езици на народите на Азия, Африка и Америка 23.03.2021 г.
  Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия 23.03.2021 г.
  Общо и сравнително езикознание 23.03.2021 г.
  Теория и практика на превода 23.03.2021 г.
Методика на обучението по чужд език 16.09.2020 г.
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Международни отношения 21.04.2022 г.
  Международно публично право 19.05.2022 г.
  Право на Европейския съюз 19.05.2022 г.
Теория на държавата и правото. Политически и правни учения. 02.11.2023 г.
05.05.02. История на държавата и правото - изтекъл срок 20.10.2017 г.
Конституционно право 19.10.2023 г.
Административно право и административен процес 19.10.2023 г.
Гражданско и семейно право 15.02.2024 г.
Граждански процес 15.02.2024 г.
Трудово право и обществено осигуряване 02.11.2023 г.
05.05.13. Изобретателско, авторско и патентно право 08.09.2017 г.
Международно частно право 15.02.2024 г.
Наказателно право 19.10.2023 г.
Наказателнопроцесуално право 15.02.2024 г.
Криминалистика 19.10.2023 г.
  Правна информатика 14.01.2020 г.
  Финансово право 12.09.2025 г.
  Римско частно право 30.01.2026 г.
  Информационно право 14.01.2020 г.
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Обща психология 12.01.2022 г.
  Психология на здравето 12.01.2022 г.
  Културна и диференциална психология - на български и на английски език 12.01.2022 г.
  Психология на развитието в детска и юношеска възраст 12.01.2022 г.
  Когнитивна психология 12.01.2022 г.
Педагогическа психология 09.02.2022 г.
Социална психология 09.02.2022 г.
  Консултативна психология 09.02.2022 г.
  Трудова, организационна и икономическа психология 09.02.2022 г.
05.06.12. Юридическа психология 02.06.2015 г.
Клинична психология 12.01.2022 г.
Книгознание, библиотекознание, библиография 05.07.2023 г.
Теория на научната информация 05.07.2023 г.
Информационно-търсещи системи 05.07.2023 г.
Социология 25.05.2021 г.
Политология 21.04.2022 г.
  Европеистика 21.04.2022 г.
  Публична администрация 21.04.2022 г.
05.06.21 Психология на дейността 02.06.2015 г.
Философия на науката 26.04.2023 г.
Философия на историята 26.04.2022 г.
Философия на културата, политиката, правото и икономиката 26.04.2023 г.
  Философия с преподаване на английски език 26.04.2022 г.
  Реторика 26.04.2022 г.
Теория на познанието 26.04.2023 г.
Онтология 26.04.2023 г.
История на философията 26.04.2023 г.
Логика 26.04.2023 г.
Естетика 26.04.2023 г.
Етика 26.04.2023 г.
  Културология 25.05.2021 г.
ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА
05.07.04. Специална педагогика 23.11.2016 г.
Теория на възпитанието и дидактиката 15.11.2022 г.
Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии 09.05.2023 г.
  Методика на обучението в детската градина и началното училище по родинознание и природознание 09.05.2023 г.
  Методика на обучението в детската градина и началното училище по домашен бит и техника 09.05.2023 г.
  Методика на обучението в детската градина и началното училище по физическо възпитание и спорт 09.05.2023 г.
  Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература 09.05.2022 г.
  Методика на обучението в детската градина и началното училище по чужд език 09.05.2022 г.
  Методика на обучението по изобразително изкуство 09.05.2023 г.
  Методика на обучението по музика 09.05.2023 г.
  Методика на обучението по физическо възпитание и спорт 08.06.2025 г.
  Медийна педагогика 15.11.2022 г.
  Гражданско образование 15.11.2022 г.
  Сравнително образование 15.11.2022 г.
  Предучилищна педагогика 29.11.2022 г.
  Начална училищна педагогика 29.11.2021 г.
  Социална педагогика 29.11.2022 г.
  Специална педагогика 29.11.2022 г.
  Логопедия 29.11.2022 г.
ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
05.04.10. Журналистика 26.06.2019 г.
  Медии и комуникации 06.06.2025 г.
БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
Теология 22.03.2023 г.
ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
Теория на възпитанието и дидактиката 27.10.2021 г.
История на педагогиката и българското образование 27.10.2021 г.
  Социални дейности 12.02.2020 г.
  Методика на обучението по български език и литература в началния етап на образованието 08.05.2020 г.
  Методика на обучението по философски дисциплини 08.05.2020 г.
  Образователен мениджмънт 12.05.2021 г.
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
  Обща хирургия 03.10.2019 г.
  Ортопедия и травматология 03.10.2018 г.
  Анестезиология и интензивно лечение 03.10.2019 г.
  Кардиология 12.10.2019 г.
  Сърдечна хирургия 12.10.2019 г.