Начало / Образование / Докторантури / Акредитирани докторски програми

   

Акредитирани докторски програми за ОНС "доктор"

в Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 

Шифър Докторска програма Акредитацията е валидна до:
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Математическа логика и приложенията й съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Алгебра, теория на числата и приложения съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Математически анализ 23.03.2021 г.
Диференциални уравнения 23.03.2021 г.
Геометрия съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Изчислителна математика 23.03.2021 г.
Теория на вероятностите и математическа статистика съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Изследване на операциите 23.03.2021 г.
Математическо моделиране и приложениe на математиката 23.03.2021 г.
  Математическо моделиране и приложениe на математиката в икономиката 23.03.2021 г.
  Компютърни науки съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
  Информационни технологии съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
  Софтуерни технологии съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
  Информационни системи съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Методика на обучението по математика и информатика съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Теоретична и математическа физика 22.07.2025 г.
Ядрена физика 09.09.2025 г.
Физика на елементарните частици и високите енергии 22.07.2025 г.
Неутронна физика и физика на ядрените реактори 09.09.2025 г.
Физика на атомите и молекулите 22.07.2025 г.
Радиофизика и физическа електроника 01.07.2025 г.
Физика на плазмата и газовия разряд 01.07.2025 г.
Физика на вълновите процеси (вкл. Нелинейна оптика и квантова електроника) 09.09.2025 г.
  Физика на кондензираната материя 09.09.2025 г.
Астрономия и астрофизика 22.07.2025 г.
Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство 22.07.2025 г.
Метеорология 22.07.2025 г.
Биофизика 01.07.2025 г.
Теория на електронните вериги и електронна схемотехника 31.05.2024 г.
  Оптометрия 22.07.2024 г.
Методика на обучението по физика 30.05.2023 г.
ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ
Органична химия 18.11.2025 г.
Аналитична химия 18.11.2025 г.
Физикохимия 18.11.2025 г.
Теоретична химия 05.11.2024 г.
Неорганична химия 05.11.2024 г.
  Полимери 05.11.2024 г.
Радиохимия 05.11.2023 г.
Химия на твърдото тяло 05.11.2024 г.
Методика на обучението по химия 30.05.2023 г.
  Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията 24.10.2024 г.
  Технология на лекарствените форми и биофармация 24.10.2024 г.
  Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
  Фармакогнозия и фитохимия съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Зоология 27.12.2022 г.
Ботаника 27.12.2022 г.
Молекулярна биология 27.12.2022 г.
Генетика 27.12.2022 г.
Биофизика 27.12.2022 г.
Биохимия 27.12.2022 г.
Хидробиология 27.12.2022 г.
Микробиология 27.12.2022 г.
Вирусология 27.12.2022 г.
Ентомология 27.12.2022 г.
Физиология на растенията 27.12.2022 г.
Физиология на животните и човека 27.12.2022 г.
Клетъчна биология 27.12.2022 г.
Екология и опазване на екосистемите 27.12.2022 г.
Технология на биологичноактивните вещества 05.05.2023 г.
  Биотехнология на пречиствателните процеси 05.05.2022 г.
Методика на обучението по биология 20.12.2022 г.
  Паразитология и хелминтология 11.09.2022 г.
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
Регионално развитие 02.11.2021 г.
  Биогеография и география на почвите 19.12.2021 г.
Регионална геология 15.10.2024 г.
Петрология 15.10.2024 г.
Минералогия и кристалография 15.10.2024 г.
Литология 15.10.2024 г.
Палеонтология и стратиграфия 15.10.2024 г.
Геотектоника 15.10.2024 г.
Геология и проучване на полезните изкопаеми 15.10.2024 г.
Физическа география и ландшафтознание 19.07.2024 г.
Икономическа и социална география 19.07.2024 г.
Геоморфология и палеогеография 19.07.2024 г.
Хидрология на сушата и водните ресурси 19.07.2024 г.
География на населението и селищата 19.07.2024 г.
Климатология 19.07.2024 г.
География на страните (Регионална и политическа география) 19.07.2024 г.
География на рекреацията и туризма 19.07.2024 г.
Картография (Тематично географско картографиране) 15.10.2024 г.
Методика на обучението по география 27.01.2026 г.
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
Икономика и икономическа политика съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Приложна иконометрия и икономическо моделиране съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
Приложение на изчислителната техника в икономиката 28.12.2021 г.
Икономика и управление (индустрия) 08.11.2022 г.
Стопанско управление 20.07.2022 г.
  Аналитични изследвания върху данни (Data Science) 16.11.2021 г.
  Счетоводство, одит и анализ на дейността на предприятието съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
  Финанси, финансов анализ и финансов мениджмънт съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Стара история 16.03.2022 г.
Средновековна обща история 16.03.2022 г.
Нова и най-нова обща история 16.03.2022 г.
История на България 16.03.2022 г.
Археология 16.03.2022 г.
Етнология 25.05.2021 г.
Документалистика, архивистика, палеография 16.03.2022 г.
ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ
Теория и история на литературата 23.03.2021 г.
Българска литература 23.03.2021 г.
Руска литература 23.03.2021 г.
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия 23.03.2021 г.
Фолклористика 23.03.2021 г.
Общо и сравнително езикознание 23.03.2021 г.
Теория и практика на превода 23.03.2021 г.
Български език 23.03.2021 г.
Славянски езици 23.03.2021 г.
Методика на обучението по български език 24.11.2026 г.
  Методика на обучението по литература 24.11.2026 г.
  Методика на обучението по руски език 24.11.2026 г.
ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
Германски езици 23.03.2021 г.
Романски езици 23.03.2021 г.
Класически езици 23.03.2021 г.
Ирански езици; 23.03.2021 г.
  Семитско-хамитски езици 23.03.2021 г.
  Тюркски, монголски езици; 23.03.2021 г.
Езици на народите на Азия, Африка и Америка 23.03.2021 г.
  Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия 23.03.2021 г.
  Общо и сравнително езикознание 23.03.2021 г.
  Теория и практика на превода 23.03.2021 г.
Методика на обучението по чужд език 14.09.2026 г.
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Международни отношения 21.04.2022 г.
  Право на Европейския съюз 19.05.2021 г.
Теория на държавата и правото. Политически и правни учения. 02.11.2023 г.
Конституционно право 19.10.2023 г.
Административно право и административен процес 19.10.2023 г.
Гражданско и семейно право 15.02.2024 г.
Граждански процес 15.02.2024 г.
Трудово право и обществено осигуряване 02.11.2023 г.
Международно частно право 15.02.2024 г.
Наказателно право 19.10.2023 г.
Наказателнопроцесуално право 15.02.2024 г.
Криминалистика 19.10.2023 г.
  Финансово право 12.09.2025 г.
  Римско частно право 30.01.2026 г.
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Обща психология 12.01.2022 г.
  Психология на здравето 12.01.2022 г.
  Културна и диференциална психология - на български и на английски език 12.01.2022 г.
  Психология на развитието в детска и юношеска възраст 12.01.2022 г.
  Когнитивна психология 12.01.2022 г.
Педагогическа психология 09.02.2022 г.
Социална психология 09.02.2022 г.
  Консултативна психология 09.02.2022 г.
  Трудова, организационна и икономическа психология 09.02.2022 г.
Клинична психология 12.01.2022 г.
Книгознание, библиотекознание, библиография 05.07.2023 г.
Теория на научната информация 05.07.2023 г.
Информационно-търсещи системи 05.07.2023 г.
Социология 25.05.2021 г.
Политология 21.04.2022 г.
  Европеистика 21.04.2022 г.
  Публична администрация 21.04.2022 г.
Философия на науката 26.04.2023 г.
Философия на историята 26.04.2022 г.
Философия на културата, политиката, правото и икономиката 26.04.2023 г.
  Философия с преподаване на английски език 26.04.2022 г.
  Реторика 26.04.2022 г.
Теория на познанието 26.04.2023 г.
Онтология 26.04.2023 г.
История на философията 26.04.2023 г.
Логика 26.04.2023 г.
Естетика 26.04.2023 г.
Етика 26.04.2023 г.
  Културология 25.05.2021 г.
ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА
Теория на възпитанието и дидактиката 15.11.2022 г.
Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии 09.05.2023 г.
  Методика на обучението в детската градина и началното училище по родинознание и природознание 09.05.2023 г.
  Методика на обучението в детската градина и началното училище по домашен бит и техника 09.05.2023 г.
  Методика на обучението в детската градина и началното училище по физическо възпитание и спорт 09.05.2023 г.
  Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература 09.05.2022 г.
  Методика на обучението в детската градина и началното училище по чужд език 09.05.2022 г.
  Методика на обучението по изобразително изкуство 09.05.2023 г.
  Методика на обучението по музика 09.05.2023 г.
  Методика на обучението по физическо възпитание и спорт 08.06.2025 г.
  Медийна педагогика 15.11.2022 г.
  Гражданско образование 15.11.2022 г.
  Сравнително образование 15.11.2022 г.
  Предучилищна педагогика 29.11.2022 г.
  Начална училищна педагогика съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
  Социална педагогика 29.11.2022 г.
  Специална педагогика 29.11.2022 г.
  Логопедия 29.11.2022 г.
ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
  Медии и комуникации 06.06.2025 г.
БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
Теология 22.03.2023 г.
ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
Теория на възпитанието и дидактиката съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
История на педагогиката и българското образование 27.10.2021 г.
  Социални дейности 22.07.2026 г.
  Методика на обучението по български език и литература в началния етап на образованието съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
  Методика на обучението по философски дисциплини съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
  Образователен мениджмънт съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
  Хирургия съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
  Кардиохирургия съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
  Акушерство и гинекология съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
  Ортопедия и травматология съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
  Анестезиология и интензивно лечение съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
  Кардиология съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
  Очни болести 04.03.2026 г.
  Имунология 04.03.2026 г.
  Медицинска генетика 04.03.2027 г.
  Педиатрия съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
  Вътрешни болести съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.
  Физикална и рехабилитационна медицина съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на ПН.