Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Научна и проектна дейност / Лаборатория по ЯМР-спектроскопия

   
bg-flag

 

Bruker Avance III 500MHz ЯМР-спектрометър закупен по проект BeyondEverest (Development of the research potential of the Faculty of Chemistry, Sofia University, in the area of advanced functional materials for successful participation in world-class research at EU level). Апаратът е в експлоатация от края на месец април 2014 година и е достъпен за всички организации и фирми в страната и чужбина.

Picture1

Проведените до момента изследвания на проби в разтвор могат да бъдат обобщени като новосинтезирани органични съединения, органични багрила, комплекси на органични лиганди с метали (платина, мед и други), природни и модифицирани полизахариди, полимери и много други.

Измервателната глава за проби в твърда фаза е използвана при изследване на органични и неорганични проби, но и такива образци, които са неразтворими в органични разтворители или вода като пигменти, природни полимери, макромолекулни комплекси, зеолити, композитни материали, гелове и други.

 

Спецификации спектрометър Bruker Avance III 500MHz

  • 54 mm ASCEND магнит със сила на полето 11.7 T
  • Avance III HD конзола.
  • ф 5 мм широколентова измервателна глава за троен резонанс (TBI Probe) 1H, 13C и широколентова глава (31Р – 15N), с активно екраниран z-градиент. Позволява измервания при температури от -150 до +150°С.
  • ф 5 мм широколентова измервателна глава за течни образци (SMART Probe), регистриране на всички ядра в обхвата 31Р – 15N, както и 1H и 19F, 1H и 19F декуплиране, с активно екраниран z-градиент и устройство за автоматична настройка и съгласуване на честотите. Позволява измервания при температури от -150 до +150°С.
  • 2.5 мм CP/MAS измервателна глава за двоен резонанс 1Н/X за твърдa фаза.
  • GRASPII (10A) Градиентен модул по оста Z
  • Ниско температурен модул (изпарител за азот), позволяващ работа при ниска температура до -80°С с течни проби.
  • Темпериращо устройство BSVT, позволяващо работа до 80°С за твърди проби.

 

Предоставяне на услуги за научно-изследователска дейност:

Picture5
Picture3

ЯMР Спектрално охарактеризиране на новосинтезирани съединения: Спектралното охарактеризиране на новосинтезирани органични съединения включва използване на едномерни (1H, 13C, 19F, 31P, 11B) и двумерни (COSY, TOCSY, NOESY, ROESY HSQC, HMBC) ЯМР-техники в разтвор и CP/MAS изследвания в твърдо състояние.

Използване на двумерни ЯМР техники: Охарактеризиране на всички фрагменти в молекули със сложна структура чрез регистриране на спин-спинови и спин-решетъчни взаимодействия при използване на хомо- и хетероядрени корелации (COSY, TOCSY, NOESY, ROESY HSQC, HMBC).

Определяне на коефициент на дифузия: Физична константа даваща информация за молекулния размер и форма, размер на образуваните агрегати, капсулиране, освен това комплексообразуване и формиране на междумолекулни водородни връзки.

Регистриране на обменни процеси: Използване на подходящи методи за изследване на молекулна подвижност.

Изследване на различни магнитноактивни ядра: Настроени са експерименти за регистриране и на 11B, 15N, 23Na, 27Al, 29Si, 31Р, 71Ga, 77Se и 195Pt ЯМР-спектри в разтвор и твърдо състояние.

 

Обучение:

Избираеми курсове:

  1. „ЯМР-спектроскопия“ – 30 часа лекции, 30 часа упражнения; студенти от бакалавърски специалности „Химия“, „Екохимия“, „Компютърна химия“, „Инженерна химия“ и „Ядрена химия“.
  2. „Съвременни техники в ЯМР-спектроскопията“ – 30 часа лекции, 30 часа упражнения; студенти от магистърски програми.

 

Контакти:

проф. д-р Росица Николова

rnikolova@chem.uni-sofia.bg, тел. 028161392

доц. д-р Никола Бурджиев

nburdzhiev@chem.uni-sofia.bg, тел. 028161225

д-р Невена Петкова-Янкова

nipetkova@chem.uni-sofia.bg, тел. 028161249