Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Aс. Катя Димитрова Стоянова, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе в зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата.

Защита на докторска дисертация на ас. Катя Димитрова Стоянова, задочен докторант, на тема „Медийна грамотност и критично мислене у 5-7 годишни деца“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2 Педагогика (Медийна педагогика).
Председател на научното жури: проф. д-р Любослава Димитрова Пенева – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: