Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Марина Лъчезарова Александрова, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе в зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата

Защита на докторска дисертация на Марина Лъчезарова Александрова, редовен докторант, на тема „Игрови форми при обучението по визуални изкуства в неформалното образование“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по изобразително изкуство).

Председател на научното жури: проф. дн Лаура Иванова Димитрова-Алтъкова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: