Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Илия Здравков Михайлов, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе в зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата

Защита на докторска дисертация на Илия Здравков Михайлов, редовен докторант, на тема „Теоретични и методически аспекти на църковната монодия“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по (Методика на обучението по музика).

Председател на научното жури: доц. д-р Веселин Христов Караатанасов – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: