Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Департамент по спорт - архив конкурси / Конкурс за академична длъжност „доцент“ по ПН 1.3. Педагогика на обучението по…(Физическо възпитание и спорт – плуване), обявен в ДВ, бр. 35/18.04.2023 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Биляна Красимирова Туманова-Рангелова

Председател на научното жури: проф. д-р Ирен Йорданова Пелтекова

 

 

 

Материали: Резюмета на рецензираните публикации

 

 

 

Рецензии:

 

Проф. дн Красимир Лазаров Петков

 

Доц. д-р Антон Александров Хиджов

 

 

 

Становища:

 

Проф. д-р Ирен Йорданова Пелтекова

 

Проф. д-р Костадин Кирилов Костов

 

Доц. д-р Стефан Георгиев Милетиев

 

Доц. д-р Христо Стоянов Андонов

 

Доц. д-р Николай Ангелов Панайотов

 

 

 

Конкурсът ще се проведе на 20 септември (сряда) 2023 г. от 12.00 часа в каб. 120