Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Департамент по спорт - архив конкурси / Конкурс за акад. длъжност „доцент“ по ПН 1.3. Педагогика на обучението по…(Физическо възпитание и спорт – нетрадиционни спортове в системата на образованието), обявен в ДВ, бр. 35/18.04.2023 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Марина Николаева Недкова