Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специална педагогика / Слухово-речева рехабилитация (за завършили специална педагогика и други педагогически специалности)

   

Срок на обучение: 2 семестъра

 

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

 

Ръководител: проф. д-р Неда Балканска

 

e-mail: nbalkanska@uni-sofia.bg

 

тел.: 0888495106

 

Слухово-речевата рехабилитация е клон на Специалната педагогика, в който се преплитат разнородни професионални области като педагогика, психология, психолингвистика, медицина, лингвистика и т.н. Предлага се подготовка за работа с деца със слухови нарушения във всички възрастови групи, в различна образователна среда и с различен тип слухопротезиране. Слухово-речевият рехабилитатор притежава компетентности по отношение на диагностиката, езиковата и речевата рехабилитация, обучението на децата със слухов дефицит в специалното и масовото училище; също така по отношение на предоперативната диагностика и рехабилитация на кандидатите за кохлеарна имплантация, както и на постоперативната интензивна и поддържаща терапия на децата с кохлеарна имплатна система; по отношение на консултирането и взаимодействието на семействата на слухово увредените деца и не на последно място ресурсното им подпомагане в общообразователните предучилищни и училищни заведения.

 

Магистърската програма по Слухово-речева рехабилитация е предназначена за бакалаври, завършили специална педагогика и други педагогически специалности.

 

Приемът на студентите се извършва в зимен семестър - по документи (успех от дипломата за висше образование).

 

Обучението се провежда по график, съобразен с аудиторната спе- цифика и потребностите на работещите студенти.

 

Базисната подготовка на студентите се осъществява в две основни посоки – обща и профилирана. Общата подготовка обхваща основни познания в областта на медицинските науки (анатомия, физиология, аудиология); на психологията (психология на атипичното развитие, диагностика); на педагогиката; на лингвистиката. Профилираната подготовка е свързана с формирането на знания и умения във връзка с медико-педагогическата диагностика на слуховите нарушения, ранното и предучилищното въздействие, началното училищно обучение (в този раздел са включени методиките на преподаване на всички предмети, които влизат в съдържанието на специалната и общообразователната подготовка на децата от началния курс на обучение). Особен акцент се поставя върху запознаването със спецификите на работа с деца със слухов дефицит в различна образователна среда. Наред с това студентите формират компетентности за осъществяване на речева/ езикова и слухова рехабилитация на деца с различен тип слухопроте- зиране; ресурсно подпомагане във всички образователни степени (вкл. средна и горна училищна възраст) на деца с конвенционални слухови апарати и кохлеарни имплантни системи. Предвиден е практикум, свързан с овладяването на Българския жестов език, който включва и непосредствено общуване със слухово увредени лица от различни възрасти. Практическите умения студентите магистри усвояват в процеса на предвидените часове за упражнения и текуща практика, които са неизменна част от цялостната им профилирана подготовка.

 

Обучението завършва с държавен писмен изпит.

 

Слухово-речевият рехабилитатор/учителят на деца/ученици с увреден слух може да се реализира професионално в различни институции:

 

в специални училища като:

 

  • рехабилитатор на слуха и говора;
  • специален учител в предучилищните групи и началния курс;
  • специален учител по фонетична ритмика.

 

в кабинетите към болници като слухово-речеви рехабилитатор на деца с кохлеарна имплантна система;

 

в общообразователни предучилищни и училищни заведения като:

 

  • ресурсен учител;
  • специален учител в специални групи и класове към общообра- зователните заведения;
  • рехабилитатор на слуха и говора в екипите за подкрепа на ли- чностното развитие.

 

в Центровете за подкрепа на приобщаващото образование като:

 

  • рехабилитатор на слуха и говора;
  • ресурсен учител.

При подготовката на студентите в магистърската програма се при- лага смесен вариант на обучение, чрез който се съчетават присъствени и виртуални занимания. По този начин се осигурява независимост от време и място с използване на електронна платформа. Така се постига индивидуализация и диференциация на учебния процес, с възможност за прилагане на различни стилове на преподаване и учене, организация на съвместни синхронни и асинхронни учебни дейности в процеса на обучение.