Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Теодора Пенкова Яръмова, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе в зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Теодора Пенкова Яръмова, редовен докторант, на тема „Нарушения на устния език като основен предиктор за поява на дислексия на развитието“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Логопедия).

Председател на научното жури: доц. д-р Катерина Атанасова Щерева – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: