Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Департамент по спорт - архив конкурси / Конкурс за академична длъжност „доцент“ по ПН1.3. Педагогика на обучението по…(Физическо възпитание и спорт – Лека атлетика и кондиционна подготовка), ДВ, бр.100/16.12.2022 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Иванка Николова Кърпарова