Начало / Новини / Новини и събития / Проф. дфн Димитър Веселинов бе удостоен с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

   
Проф. дфн Димитър Веселинов бе удостоен с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

В Заседателна зала 2 на Софийския университет проф. дфн Димитър Веселинов, директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учители, бе удостоен с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента. Предложението е във връзка с неговите постижения в областта на филологията, емпрунтологията, лексикографията и лингводидактологията, за дълготрайната му преподавателска дейност, както и във връзка с неговата годишнина. Събитието се състоя в рамките на представянето на сборника „Образователни идеи и методически парадигми“, издаден в чест на 60-годишнината на проф. Димитър Веселинов.

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков връчи отличието на проф. дфн Димитър Веселинов.

Проф. Веселинов благодари за наградата и на всички, уважили събитието със своето присъствие. „Шестдесет години минават като един миг“, посочи той и добави, че през 1992 г. е започнал кариерата си в Софийския университет, през 2002 г. е писал своята хабилитация, а през 2020 г. е станал професор и е мислил какво един университетски преподавател трябва да остави за идните поколения. Той благодари на учениците, студентите и колегите, с които е работил, за подкрепата, която са му оказвали през годините.

1-1

Проф. дфн Димитър Веселинов е основоположник на българската школа в съвременната емпрунтология и на лингводидактологическата археология на познанието. Богатата му творческа дейност го представя като изследовател, обединяващ в едно цяло усилията на филолога, лексикографа, методика и историка на образованието. Научно-преподавателска кариера на проф. Димитър Веселинов е свързана със Софийския университет, където работи от 1992 г. Автор е на 12 монографии и книги и на над 100 статии и студии в реномирани научни издания. Сред тях се откроява оригиналният кумулативен „Речник на френските думи в българския език“, лексикографско издание в 6 тома, върху които проф. Димитър Веселинов работи почти четвърт век.

1-4

Дългогодишен научен секретар на СНС по педагогика при ВАК (2005-2011), член на Академичния съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2003-2007; 2019–2023), ръководител на Катедрата по методика на чуждоезиковото обучение към Факултета по класически и нови филологии (2011-2019), главен редактор на Годишника на Софийския университет (2015-), член на редакционната колегия на сп. „Съпоставително езикознание“ (2008-) и на сп. „Филология“ (2017-), заместник-декан по научната и проектна дейност на Факултета по класически и нови филологии (2011-2015), председател на управителния съвет на Франкофонския център за Централна и Източна Европа (2008-2013), член на Съюза на учените в България (2003-) и на Международното дружество за история на френския език (1993-), основател и генерален секретар на Дружеството на преподавателите по френски език в България (1992-1998) са част от административните и научни постове, заемани от проф. Димитър Веселинов. В продължение на осем години работи по съвместителство като старши-научен сътрудник ІІ степен в Института за български език при БАН, където подготвя монографичното изследване „Фрагменти от езиковата картина през призмата на вторичното назоваване“.

За своята активна дейност в областта на франкофонията и за монографичното изследване „История на обучението по френски език в България през Възраждането“ (2003) проф. Веселинов е избран за кавалер на Академичните палми на Република Франция (2003).

1-1-5

Поради авторитета, с който проф. Д. Веселинов се ползва в международните научни среди, той е поканен да бъде автор на студията за България и за развитието на българското образование в третото издание на „Оксфордската педагогическа енциклопедия“ (2011). Съавтор е на академичния „Френско-български речник“, претърпял три издания (2002, 2008, 2017). Автор е на лингвокултурологичното изследване „Френската лексика в романа „Тютюн“ (2009), на „Възрожденския урок по френски език: лингводидактическа реконструкция“ (2005), на двете части на „Летописната книга на Факултета по класически и нови филологии“ (том 1, 2008; том 2, 2011), на студията „Български лексикални находки във френския език“ (2007), на монографията „Българските студенти на Фердинанд дьо Сосюр“ (2008) и др.

1-2

По време на престоя си в Женевския университет проф. Димитър Веселинов открива считания за изгубен ръкопис на знаменития лекционен „Курс по обща лингвистика“ на основоположника на структурализма Фердинанд дьо Сосюр, както и наличието на десет българи, които са посещавали часовете на този изтъкнат езиковед.

Бил е гост-професор в редица български и чуждестранни университети. Участва в множество национални и международни проекти. Автор е на превода на първия в България „Речник на римското право“, претърпял две издания (2008, 2010).

1-3

В рамките на събитието бе представен и сборникът „Образователни идеи и методически парадигми“. Университетски преподаватели, докторанти, учители и директори на образователни институции от цялата страна представят свои теоретични и практикоприложни изследвания в областта на образованието. Книгата съдържа 60 статии в три тематични раздела: Гледни точки на теорията и практиката в образованието, Методически акценти на образованието (гимназиален и прогимназиален етап), Педагогически модели и практики в началното училище и в детската градина. Сборникът е предназначен за специалисти по педагогика, методика на обучението по различни учебни дисциплини, за учители и студенти, както и за всички, които се интересуват от въпросите на образованието в съвременните условия.