Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Официални издания / Книга 2 - География. Том 114

   

Титулни страници и съдържание

Калина Милкова, Нели Христова. Социална хидрология – теоретични аспекти и географски проекции
Kalina Milkova, Nelly Hristova. The social hydrology in theoretical and geographic aspects

Симеон Матев, Нина Николова, Анна-Мария Георгиева. Хронологични изменения на температурите на въздуха в големите градове на България през периода 1961 – 2020 г.
Simeon Matev, Nina Nikolova, Anna-Mariya Georgieva. Chronological changes in air temperatures in the big cities of Bulgaria during the period 1961–2020

Juliana Atanassova, Dimitar Krenchev, Petko Bozhkov. Palaeoecological and geomorphological studies of a peat bog (2240 m a.s.l.) in the Northwestern Pirin Mountain (preliminaryresults)

Юлияна Атанасова, Димитър Кренчев, Петко Божков, Росица Кендерова. Растителни видове, установени върху различни геоморфоложки форми в Пирин планина (предварителни резултати)
Juliana Atanassova, Dimitar Krenchev, Petko Bozhkov, Rossitza Kenderova. Plant species, established on different landforms in the Pirin Mountain (preliminary results)

Александър Василев, Нели Христова. Хидрографско описание на езерата в Северозападна Рила
Alexander Vasilev, Nelly Hristova. Hydrographic description of the lakes in Northwest Rila Mountain

Калин Сейменов. Биогенно замърсяване на речните води в нитратно уязвимите зони на България
Kalin Seymenov. Nutrient water pollution of the rivers flowing within the nitratevulnerable zones in Bulgaria

Станислав Искренов. Годишни валежи в Настан-Триградски карстов басейн
Stanislav Iskrenov. Annual precipitation in Nastan-Trigrad karst area

Илия Димитров. Метеорологични величини за модела Snowmelt Runoff Model за водосбора на река Мусаленска Бистрица
Ilia Dimitrov. Meteorological quantities for the Snowmelt Runoff Model for Musalenska Bistritsa river basin

Александър Сарафов, Анна Владимирова. Ерозионни форми и наслаги между Червеномогилския и Чардашкия пролом на река Струма
Alexandar Sarafov, Anna Vladimirova. Erosiоnal landforms and deposits in the territory between Chervenomogilski and Chardashki gorges of Struma river

Kamen Nam, Ilia Tamburadzhiev, Assen Assenov, Petko Bozhkov. Investigation of ecosystems in the Pazardzhik-Plovdiv lowland area

Димитър Желев, Бойка Василева, Таня Стоилкова. Геохимично изследване на почвите в ландшафтите на Светиниколска планина
Dimitar Zhelev, Boyka Vasileva, Tanya Stoilkova. A geochemical study of soils in the landscapes in the Svetinikolska Mountain

Димитър Желев, Румен Пенин. Тежки метали в дънните отложения (седименти) на реки от Милевска и Чудинска планина (Западна България)
Dimitar Zhelev, Rumen Penin. Heavy metals in the river sediments of the rivers in the Milevska and Chudinska Mountain (West Bulgaria)

Веселин Бояджиев, Пламен Патарчанов, Нели Веселинова. Пазарът на Димитровград
Veselin Boyadzhiev, Plamen Patarchanov, Neli Veselinova. The marketplace of Dimitrovgrad

Красина Радомирска. Демографски анализ и проблеми в руралните (селските) райони на област Кюстендил
Krasina Radomirska. Demographic characteristics and problems of the population in the rural areas of Kyustendil district

Пенка Писачева, Марин Русев. Възникване и развитие на Карлово и прилежащите му територии до края на Османския период
Penka Pisacheva, Marin Roussev. Origin and development of Karlovo and its adjacent territories until the end of the Ottoman period

Марин Русев, Христо Доков. Типологична класификация на страните в света към 2020 г.
Marin Roussev, Hristo Dokov. Typological classification of the world’s countries as of 2020

Косьо Стойчев. Справедлив енергиен преход – географски перспективи
Kosyo Stoychev. Just transition – geographical perspectives

Миглена Клисарова. Йерархия и функции на градовете областни центрове в България
Miglena Klisarova. Hierarchy and functions of the cities district centers in Bulgaria

Елка Дограмаджиева. Ефекти на пандемията от COVID-19 върху туристическото поведение на българите: очаквани промени в периода за правене на резервации и ползването на класически посредници
Elka Dogramadjieva. Effects of the COVID-19 pandemic on the tourist behaviour of Bulgarians: expected changes in the period of booking and the use of traditional travel intermediaries

Румен Минковски. Взаимоотношение между дистанцията на властта и стреса на служителите от хотели в град София
Rumen Minkovski. Relationship between power distance and employee’s stress of Sofia hotels staff

Валентин Коцаков. Проучване на човешките ресурси в сектор Хотелиерство и ресторантьорство в община Девин и влиянието на кризата, породена от COVID-19
Valentin Kotsakov. Study of the human resources, occupied in the Hotel and restaurant sector of the municipality of Devin and the influence of the crisis, caused by the coronavirus COVID-19

Сия Чолакова. Производството на изкуствен сняг като метод за адаптация към климатич ните промени – възприятия на заинтересованите страни в к.к. Пампорово
Siya Cholakova. The production of artificial snow as a climate change adaptation method – the perceptions of Pamporovo resort stakeholders

Таня Беличенова. Медикогеографски анализ на балнео- и климатолечението в локалното развитие на община Велинград
Tania Belichenova. Medical geographical analysis of balneotherapy and climatotherapy in the local development of the municipality of Velingrad

Ангел Велчев, Румен Пенин. Един живот, посветен на българската география
Angel Velchev, Rumen Penin. A life dedicated to the Bulgarian geography

Косьо Стойчев. Проф. д-р Марин Русев на 60 години!
Kosyo Stoychev. Prof. PhD Marin Roussev at the age of 60