Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Блага Георгиева Димова, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе в зала 501 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Блага Георгиева Димова, докторант на самостоятелна подготовка на тема „Компетентностно ориентиран модел на педагогическо взаимодействие по образователно направление „Околен свят“ при 6-7 годишните деца в предучилищното образование“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика)

Председател на научното жури: доц. д-р Магдалена Димитрова Гюрова-Стоянова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: