Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Милена Николова Петрова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

 

Защита на дисертационен труд на Милена Николова Петрова, на тема „Разработване на биологичноактивни продукти от нови природни източници”, за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научни ръководители: проф. д-р Петя Христова; доц. д-р Ганка Чанева
Председател на научното жури: НЖ: доц. д-р Мирослава Жипонова

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Публикувано на 20.09.2022 г.