Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Департамент по спорт - архив конкурси / Конкурс за главен асистент по направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Физическо възпитание и спорт - фитнес дисциплини), обявен в ДВ, бр. 48/28.06.2022 г.

   

Кандидат: ас. Николета Димитрова Бочева, д-р

 

Конкурсът ще се проведе на 26.09.2022 г. от 11.00 часа в ст. 120.

Публикации

Научни приноси