Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Екатерини Христос Кутра, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе дистанционно на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=413461

Защита на докторска дисертация на Екатерини Христос Кутра, редовен докторант, на тема „Обучение на фини моторни умения при деца със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1. 2. Педагогика (Специална педагогика).

Председател на научното жури: проф. дпн Мира Димитрова Цветкова-Арсова – СУ “Св. Климент Охридски”

 

Рецензии:

 

 

Становища: