Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Специалности / Следдипломна квалификация

   

 

Следдипломното обучение в медицината има за цел подготвяне на висококвалифицирани специалисти за здравната мрежа в страната. Това е процес, който включва:

 

  1. Обучение за придобиване на специалност, съгласно номенклатура на специалностите и сроковете за придобиването им в системата на здравеопазването - Приложение 1 на Наредба №1 на Министъра на здравеопазването от 22.01.2015 г.;
  2. Обучение за придобиване на професионална квалификация за извършване на високоспециализирани дейности в определена област на здравеопазването за лица с призната специалност:
  3. Непрекъснато обучение след придобиване на право за упражняване на професията за повишаване на квалификацията (продължителна квалификация) чрез участие в семинари, конгреси, конференции, симпозиуми, публикации в научни издания, дистационно обучение и др.

 

Подготовката в различните видове и форми се организира от Сектора за следдипломна квалификация в Ректората на Софийския Университет „Св. Климент Охридски” и Деканата на неговия Медицински факултет. Целите и задачите на обучението се осъществяват от научно-преподавателския състав на факултета, академичните ръководства на всички нива и другите университетски служби. Съгласно ПМС основната клинична база на Медицинския факултет е Университетска болница „Лозенец“, но практическото обучение и обучението по високоспециализирани дейности в медицината се осъществява и в болнични бази, акредитирани по чл.90 от ЗЛЗ на базата на двустранни договори между Ректора на Софийския Университет „Св. Климент Охридски”, Декана на Медицински факултет и Ръководителя на болничната база. Към настоящия момент такива договори са сключени с Военно-медицинска Академия, УМБАЛ „Сити Клиник“, МБАЛ“Софиямед“, СБАЛ“Хематологични заболявания“, МБАЛ“Скин Системс.

 

В рамките на Медицински факултет на СУ се извършва следдипломно обучение по голям брой от специалностите, посочени в приложенията на Наредба №1/2015 г. на МЗ. Процесите са съобразени с основните нормативни регулатори в Република България и вътрешни правила за условията и реда за провеждане на обучението за придобиване на специалност и продължаващото медицинско обучение в Медицински факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, приети от Академическия съвет на Софийския Университет.