Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет / Kонкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 4.1 Физически науки (Медицинска физика), обявен в ДВ, бр. 103 от дата 10.12.2021 г.