Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Илиян Недков Михайлов, Факултет по математика и информатика

Защитата ще се проведе на 30.09.2021 г. от 16:00 ч. в Заседателната зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Илиян Недков Михайлов на тема „Интелигентни информационни системи в биоинформатиката: семантично интегриране, анализ и класификация на био-медицински данни“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информационни технологии – Био и медицинска информатика“.

Научен ръководител: доц. д-р Димитър Иванов Василев

 

Председател на научното жури: проф. д-р Евгений Христов Кръстев, СУ "Св. Климент Охридски"

 

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

 

Публикувано на 30.08.2021 г.