Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Емануил Бeмбекидис, Философски факултет

Публична защита на редовен докторант ЕМАНУИЛ КАРИОФИЛИС БЕМБЕКИДИС по професионално направление 3.3. Политически науки (Публична администрация) на английски език

Тема на дисертацията: „PUBLIC HEALTH, NATIONAL HEALTH SYSTEM IN GREECE DURING THE ECONOMIC CRISIS AND SATISFACTION OF CITIZENS FROM THE SERVICES PROVIDED“

Председател на научното жури доц. дпн Татяна Трифонова Томова

  • Автореферат BG ENG

Рецензенти:

  • доц. дпн Татяна Трифонова Томова BG ENG
  • доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска BG ENG

Становища:

  • Проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска BG ENG
  • Доц. д-р Албена Ганчева Павлова BG ENG
  • Доц. д-р Албена Георгиева Танева BG ENG