Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Департамент по спорт - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Физическо възпитание и спорт - плуване), обявен в ДВ, бр. 54/29.06.2021 г.

   

Кандидат: доц. Боряна Георгиева Туманова, д-р