Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мария Еврипидис Петриду, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе дистанционно на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=413461

Защита на докторска дисертация на Мария Еврипидис Петриду, редовен докторант, на тема „Методически подходи и нагласи на учителите филолози към учениците с дислексия в средното училище“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1. 2. Педагогика (Специална педагогика).

Председател на научното жури: проф. д-р Неда Златинова Балканска – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: