Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ас. Красимир Савков Костов, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе дистанционно на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=413461

Защита на докторска дисертация на Ас. Красимир Савков Костов, докторант на самостоятелна подготовка, на тема „Концептуално-праксиологичен модел за усвояване на художествена образност чрез обучението по изобразително изкуство 1- 4 клас“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактиката – Дидактика).

Председател на научното жури: проф. д-р Цецка Димитрова Коларова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: