Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Станислав Валериев Тодоров, Философски факултет

Публичната защита ще се проведе онлайн през платформата скайп на адрес https://join.skype.com/EemvjyeYD1X2

Публична защита на Станислав Валериев Тодоров, за придобиване на научно-образователна степен доктор по професионално направление 3.3 Политически науки (Политология – Съвременна българска политика), докторант на самостоятелна подготовка, отчислена с право на защита.

Тема на дисертационния труд: Пряката демокрация като инструмент за активизация на гражданското общество (случаят България 2013-2017 г.) /Ролята на информацията за гражданската активност в трите национални референдума/
с научен ръководител доц. д-р Татяна Иванова Буруджиева

Председател на научното жури: доц. д-р Даниел Михайлов Смилов

Автореферат BG ENG

Рецензии:

  • проф. дпн Антоний Тодоров Тодоров BG ENG
  • доц. д-р Борис Петров Попиванов BG ENG

Становища:

  • проф. д-р Росен Костадинов Стоянов BG ENG
  • доц. д-р Даниел Михайлов Смилов BG ENG
  • доц. д-р Добрин Христов Канев BG ENG

Публикувано на 18.05.2021 г. в 10.10 ч.