Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Светослава Рангелова Соколова, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе дистанционно на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=413461

 

Защита на докторска дисертация на Светослава Рангелова Соколова, редовен докторант, на тема „Методи и техники за активно учене по технологии и предприемачество в началните класове“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението в детската градина и началното училище по домашен бит и техника).

Председател на научното жури: доц. д-р Николай Иванов Цанев – СУ “Св. Климент Охридски”

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: