Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Пьотр Пиетшак, Философски факултет

Защитата ще се проведе онлайн през платформата MS Teams на адрес Click here to join the meeting

Публична защита на дисертационен труд на Пьотр Пиетшак, редовен докторант по професионално направление 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език) за присъждане на образователна и научна степен „доктор”.

 

Тема на дисертацията: „Политическа онтология на идеята за хуманитарна интервенция. Сирийският конфликт (2011)”.

Научен ръководител на докторанта е проф. д-р Веселин Христов Дафов.

 

Председател на научното жури: проф. д.ф.н. Пламен Матеев Макариев

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища:

 

 

Публикувано на 28.04.2021 в 12:15 ч.