Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Стратигула Димитриос Парису, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе дистанционно на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=413461

Защита на докторска дисертация на Стратигула Димитриос Парису, редовен докторант с обучение на английски език, на тема: „Емоционални и социални аспекти на училищната готовност и адаптация: специфика при деца с хиперактивност и дефицит на вниманието“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика).

Председател на научното жури: проф. д-р Любослава Димитрова Пенева – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: