Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Атанасиос Сотириос Гунас, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защитата ще се проведе в ZOOM на адрес:

https://us02web.zoom.us/j/89779099493?pwd=ei9xZ3BrMXhzMUdEV3JpVGRCT1NFdz09

Meeting ID: 897 7909 9493
Passcode: 748035

Защита на докторска дисертация на тема: „Политически маркетинг и реклама с използването традиционни и нови аудиовизуални медийни услуги на гръцките политически партии” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Политическа реклама и аудио-визуални услуги), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Теодора Петрова

Председател на научното жури: доц. д-р Светлана Станкова

Автореферат

Рецензии:

  • проф. д.н. Добринка Пейчева BG / EN
  • доц. д-р Светлана Станкова BG / EN

Становища:

  • проф. д-р Теодора Петрова BG / EN
  • проф. д-р Маргарита Пешева BG / EN
  • доц. д-р Евелина Христова BG / EN