Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ас. Иван Христов Симеонов, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе дистанционно на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=413461

Защита на докторска дисертация на ас. Иван Христов Симеонов, задочен докторант, на тема „Обучение на надарени деца от начална училищна възраст за високи спортни постижения“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението в детската градина и началното училище по физическо възпитание и спорт).

Председател на научното жури: проф. д-р Георги Владимиров Игнатов – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: