Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Красимир Николаев Игнатов, Философски факултет

Защитата ще се проведе онлайн в MS Teams

MS Teams Click here to join the meeting

Публична защита на задочен докторант КРАСИМИР НИКОЛАЕВ ИГНАТОВ, за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.3. Политически науки (Публична администрация)

Тема на дисертацията: „КООПЕРАЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПУБЛИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ. БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ КАТО ИСТОРИЧЕСКА ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННИ ПРАКТИКИ

Председател на научното жури: доц. д-р Елена Ангелова Калфова-Войнова

Автореферат

Рецензенти:

Становища

Публикувано на 11.02.2021 г. в 10:30 ч.