Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Лозена Адриянова Отчева, Биологически факултет

Защитата ще се проведе дистанционно на адрес: https://join.skype.com/iorvqKcewryn

 

Защита на дисертационен труд на Лозена Адриянова Отчева, на тема „Дизайн и експериментално тестване на химерни антисенс-олигонуклеотиди като антибактериални агенти”, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Генетика-Генно инженерство), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Роберт Пенчовски
Председател на научното жури: доц. д-р Таня Топузова-Христова

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: