Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Йоаннис Стефанос Каминис, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

Защита на докторска дисертация на Йоаннис Стефанос Каминис, редовен докторант на тема: „Пътят на духовен възход според Евагрий Понтийски” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

 

 

Председател на научното жури: проф. д-р Иван Христов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: