Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Десислава Любомирова Тимчева, Факултет по класически и нови филологии

Защитата ще се проведе дистанционно на 15.01.2021 година, 11.00 часа на следния линк :
https://teams.microsoft.com/l/channel/...

 

 

Защита на докторска дисертация на Десислава Любомирова Тимчева на тема “Поетика на пространството в художественото творчество на Жоао де Мело“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1. Филология, Литература на народите от Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна португалска литература ХХ-ХХI в.).

 

Председател на Научното жури: проф. д-р Петър Моллов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: