Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Анна Методиева Калинчева, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе дистанционно на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=413461

Защита на докторска дисертация на Анна Методиева Калинчева, редовен докторант, на тема „Театралните техники като средство за интеграция при лица с интелектуални нарушения“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика).

Председател на научното жури: доц. д-р Анна Константинова Трошева-Асенова – СУ “Св. Климент Охридски”

 

Рецензии:

 

 

Становища: