Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Петър Величков Петров, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защитита ще се проведе в ZOOM на адрес:
https://us02web.zoom.us/j/88388606960?pwd=bE9INGcyOGNlR1BpOWNkbWtsc045dz09

Защита на докторска дисертация на тема: „Български библиофилски издания (1901–1947). Комуникационна синергия между артефакт и рецепция” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Книгознание), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: доц. д-р Милена Цветкова

Председател на научното жури: проф. д-р Веселина Вълканова

Автореферат

Рецензии:

Становища: