Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Валерия Иванова Луканова, Департамент по спорт

Във връзка със Заповед на ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ заповед № РД-19-214/12.06.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно, чрез конферентна връзка: https://meet.google.com/wpo-qvxo-yzr

Защита на докторат на тема: "ДЖУДО ЗА ДЕЦА 7–10 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ" за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт - джудо) на докторанта на самостоятелна подготовка ВАЛЕРИЯ ИВАНОВА ЛУКАНОВА.

Научен ръководител: проф. Анжелина Янева, д-р

Председател на научното жури: доц. Георги Игнатов, д-р

АВТОРЕФЕРАТ

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА: