Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Описание на специалността

   

Отговорник на специалностндология"

Гл. ас. д-р Боряна Камова

e-mail: b.kamova@uni-sofia.bg

 

Секретар на специалностндология"

Лилия Пашеева

стая 22А в ЦИЕК, тел. 028293783/85, вътр. 110

e-mail: klasicheskiiztok.su@gmail.com

 

Година на основаване: 1983 г.

Специалност "Индология" е част от Катедра "Класически Изток" в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Първият випуск в специалността е приет през академичната 1983/1984 г. От 2016 г. "Индология" е защитена специалност.

Бакалавърската програма на специалност "Индология" е с продължителност 8 семестъра и с 240 кредита.

Обучението в бакалавърската програма на специалност "Индология" е в редовна форма, в рамките на професионално направление Филология и е съобразено с академичните критерии за филологическа и обща хуманитарна подготовка и компетентност, утвърдени във Факултета по класически и нови филологии и в Софийския университет, а така също и с методиката на преподаване и тематичния обхват на водещите индологически школи в Индия и в Европа. Обучителният процес в бакалавърската програма на специалността има за цел да подготвя индолози със знания и професионални умения, които ги правят конкурентоспособни на трудовия пазар както у нас, така и по света. Завършването на програмата е със защита на дипломна работа по индология, придобива се професионална квалификация "филолог-индолог" или "филолог-индолог, учител по хинди".

В бакалавърската програма на специалност "Индология" се преподават три индийски езика: два съвременни - хинди и урду, и един древен - санскрит. Освен тях студентите имат възможност да изучават като избираема дисциплина и панджабски език. Интензивното обучение по хинди осигурява много висока степен на езикова компетентност, която може да се допълни с възможност за едногодишна специализация в Централния институт по хинди в Агра, Индия. Бакалавърската програма на специалността осигурява обхватно научно познание за миналото и съвремието на Индия, за нейните езици, литература, култура, история, философия и религии.

Завършилите специалност "Индология" владеят писмено и говоримо съвременните индийски езици хинди и урду. Усвояването на санскрит разширява индологическата им и филологическа ерудираност. Дипломираните индолози притежават задълбочени познания по индийска литература, езикознание, история и философия на Индия, запознати са с различните аспекти на съвременната реалност в Р Индия - управление, стопанска сфера, демографска картина, външна политика, култура, религии. Получената солидна подготовка им дава възможност да надграждат знанията си в различни професионални направления с регионална специализация върху Индия. Дипломираните в специалност Индология бакалаври могат да се реализират като: преподаватели по езици; преводачи от и на индийски езици, както и по специализирана проблематика за Индия от други езици; специалисти в различни държавни ведомства, развиващи българо-индийските отношения; журналисти, работещи по проблемите на Индия и региона; експерти и консултанти в областта на литературата, езиците, културата, религиите, историята и съвременното развитие на Индия, в наши и чуждестранни фирми, в туристическия бизнес, в издателския бранш, в библиотеките и др. Освен в своята собствена област те могат да бъдат полезни и да бъдат привличани като специалисти в областта на общата лингвистика и сравнителното езикознание, по проблемите на чуждоезиковото обучение, по въпроси на литературната теория и историята на литературата, в осъществяването на интердисциплинарни проекти в областта на образованието и изкуствата.

Понастоящем обучението в специалност "Индология" е обезпечено от 5 щатни преподаватели, от които 2 хабилитирани (1 професор и 1 доцент), 2 главни асистенти със степен "доктор" и 1 асистент. Благодарение на дълготрайното и плодотворно сътрудничество между Софийския университет и Индийския съвет за културно сътрудничество (ICCR) към Министерството на външните работи на Република Индия в специалността преподава и 1 гост-професор от Р Индия. Част от колегията на специалността са и 2 изследователи, 1 гост-преподавател, както и хонорувани преподаватели.

Занятията се провеждат в сградата на Центъра за източни езици и култури на СУ, има възможност за ползване на компютърна и аудио-визуална техника.

Освен бакалавърската програма специалността предлага и магистърска програма по индология в рамките на МП "Индийско и иранско културознание и обществознание", инициирана през 2001 г. като "Индийско културознание и обществознание", разширена през 2007 г. с профил по иранско културознание и обществознание и осъществявана оттогава съвместно със специалност "Иранистика".

В специалност "Индология" се обучават и докторанти по професионално направление 2.1. Филология.

Студентите в специалността активно се включват в разнообразни извънкласни прояви и често сами ги организират - поставят театрални спектакли по индийски литературни произведения, показват в изложби своето възприятие за Индия във фотографии и текстове, организират програми с индийски песни и танци, демонстрации на традиционно индийско облекло, поетични рецитали, колоритни чествания на празници, ежегодно се отбелязва Световният ден на хинди.

Академичният състав на специалност "Индология" от преподаватели и учени с висока професионална квалификация вече близо четири десетилетия допринася за утвърждаването на Софийския университет като единственото научно средище на индологичните изследвания в България. Възпитаници на специалността са се реализирали успешно като изследователи и преводачи, като преподаватели по хинди, санскрит и урду у нас и в университети в Европа и САЩ, като експерти по Индия и специалисти в Министерство на външните работи на Република България и в други държавни институции.

Преподавателският екип на бакалавърската програма на специалност "Индология" включва целия щатен състав: проф. д-р Милена Братоева, доц. д-р Гергана Русева, гл. ас. д-р Боряна Камова, гл. ас. д-р Николай Янков, ас. Александър Богданов, Ваня Ганчева (изследовател), д-р Мона Каушик (изследовател). Част от екипа са и колеги от други академични институции и звена у нас и в чужбина, работещи върху свързана с Индия и региона проблематика: проф. дфн Татяна Евтимова, проф. д-р Габриела Николаева, проф. д-р Иванка Влаева, проф. д-р Иван Камбуров, доц. д-р Галина Русева-Соколова, д-р Валентина Тодорова-Маринова, д-р Александър Елизарьев, д-р Илияна Ангелова, д-р Румяна Дамянова, д-р Ася Цветанова, д-р Людмила Класанова, д-р Владимир Бубняк, Лилия Денева, Цветелина Игнатова-Гечева, Станко Станков.

 

Брошура за бакалавърската програма на специалност "Индология"

 

Филм за специалност "Индология", част 1

Филм за специалност "Индология", част 2