Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Студенти / Връзки с обществеността – летни учебни практики

   

Летните учебни практики към Катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ са задължителни за студентите от ОКС “бакалавър” специалност „Връзки с обществеността“, редовно обучение от първи до трети курс, включително (през ІІ, ІV и VІ семестър). Те представляват естествено продължение на залегналите в учебния план дисциплини и са изключително полезни, както за студентите, така и за организациите, в които се провеждат.

Студентите могат свободно да избират базата за провеждане на летните практики, като Катедра „КВОР“ ще ги информира своевременно за свободни позиции, при постъпила информация за такива. Практиките могат да бъдат проведени в различни комуникационни агенции, занимаващи се с маркетинг и маркетингови комуникации (реклама, пиар, стимулиране на продажбите, директен маркетинг, лични продажби), както и същите отдели в правителствената и регионалната администрация, парламента, политическите партии, службите по прилагане на социална политика, науката, образованието, религията, средствата за масова информация, бизнеса, банковото и застрахователното дело, армията, полицията и др.

Документи за заверка:

1. Служебна бележка (Удостоверение) от организацията;

2. Характеристика от прекия обучаващ в организацията;

3. Личен отчет от студента (вкл. оригинали на авторска продукция)

Форма на контрол:

Подпис на преподавателя